Міністерство фінансів України, центральний орган виконавчої влади

15.06.2016

Правова регламентація діяльності Міністерства фінансів України

Регламентація діяльності Міністерства фінансів України до 1993 року здійснювалася:

— Постановою Ради Міністрів СРСР від 22 листопада 1971 року № 514 «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів УРСР»;

— Постановою Ради Міністрів СРСР від 22 червня 1977 № 328 «Про порядок затвердження Правил складання і виконання Державного бюджету УРСР»;

— Постановою Ради Міністрів СРСР від 22 липня 1988 № 193 (193-88-п) «Про перебудову діяльності й організаційної структури Міністерства фінансів УРСР».

Діяльність центрального органу виконавчої влади незалежної України була регламентована Положенням про Міністерство фінансів України, яке було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 року № 147. У 1999 році 26 серпня указом Президента України було затверджено Положення про Міністерство фінансів України № 1081 / 99, згідно з яким Міністерство фінансів здійснює свою діяльність.

Крім вищезгаданого Положення Міністерство фінансів України у своїй діяльності керується Конституцією України (254к / 96-ВР); законами України; актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Основна мета діяльності Міністерства фінансів — забезпечення проведення єдиної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України, здійснення координації діяльності у цій сфері інших центральних органів виконавчої влади.

Структура Міністерства фінансів України:

1 Центральний апарат Міністерства фінансів.

2 Місцеві фінансові органи:

— Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим;

— 24 обласні фінансові управління, Київське міське та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації;

— 492 районних фінансових управління (відділів).

Міністерство фінансів України, центральний орган виконавчої влади

Малюнок 12 — Структура Міністерства фінансів України

До сфери управління Міністерства фінансів України відносяться:

1. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких відповідно до Указу Президента України від 15.12.1999 р. №1573 спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України:

— Державне казначейство України;

— Головне контрольно-ревізійне управління України.

2. Урядові органи державного управління:

— Державний департамент фінансового моніторингу;

— Державна пробірна служба.

3. Територіальні органи:

— Державного казначейства — 661 обласне, районне та міське відділення;

— Головного контрольно-ревізійного управління — 583 обласних, районних і міських контрольно-ревізійних управлінь.

4. Установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства фінансів.

Центральний апарат Міністерства фінансів

Центральний апарат Міністерства фінансів України було сформовано у 1992 році. Головні завдання, які виконує Міністерство фінансів України, доцільно згрупувати за напрямками діяльності.

Можна відзначити шість блоків завдань:

1) розробка і проведення єдиної державної, бюджетної, податкової політики;

2) здійснення спільно з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної фінансово-економічної ситуації в Україні, а також перспектив її розвитку;

3) розробка стратегії щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень держави і погашення та обслуговування державного боргу;

4) розробка проекту Державного бюджету України та прогнозних показників зведеного бюджету України, забезпечення в установленому порядку виконання Державного бюджету України та вимог Бюджетного кодексу тощо;

5) забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України;

6) розробка і проведення державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння тощо.

До бюджетних повноважень Міністерства фінансів України відносяться:

— Розробка проекту Державного бюджету України, прогнозних показників зведеного бюджету України;

— Виконання Державного бюджету України за доходами та видатками;

— Складання звіту про виконання Державного і зведеного бюджету України;

— Організація методичної роботи з питань фінансово-бюджетного планування для адміністративно-територіальних одиниць;

— Прогнозування та моделювання на поточний період і на перспективу податкові надходження до бюджету, підготовка пропозиції щодо ефективного розподілу фінансових ресурсів для забезпечення державних витрат

— Здійснення контролю за цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів;

— Затвердження в установленому порядку планів рахунків, типові форми бухгалтерського обліку і звітності;

— Удосконалення методів складання бюджету, порядок бюджетного фінансування, здійснення методичного керівництва у цій сфері;

— Розробка та затвердження державної розпису Державного бюджету України;

— Розробка проектів нормативів бюджетної забезпеченості в розрахунку на одну людину;

— Надання відповідно до законодавства відстрочення та розстрочення за платежами Державного бюджету України;

— Надання з Державного бюджету України в установленому порядку позички в разі виникнення тимчасових касових розривів при виконанні бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

— Здійснення в межах своїх повноважень обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргу;

— Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань, передбачені законодавством.

Структура центрального апарату Міністерства фінансів України будується відповідно до функціональних напрямів діяльності. Затверджує структуру Прем’єр-міністр України, положення про його структурні підрозділи — міністр.

Очолює Міністерство фінансів — міністр, якого, згідно з Конституцією України, призначає на посаду та звільняє з посади Президент України. Міністр має заступників, які призначаються на посаду і звільняються від посади відповідно до законодавства.

Міністр фінансів України:

— Здійснює керівництво Міністерством;

— Несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Міністерство завдань;

— Визначає ступінь відповідальності заступників, керівників підрозділів міністерства.

— Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників Головного управління Державного казначейства України, Головного контрольно-ревізійного управління України.

Для погодженого вирішення найважливіших питань, обговорення напрямів діяльності в Міністерстві фінансів утворюється колегія у кількості 19 чоловік у складі:

— Міністра (голова колегії)

— Заступників Міністра за посадою;

— Інших керівних працівників Міністерства.

З правом дорадчого голосу до складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, а також представники відповідних громадських організацій. Членів колегії затверджує та звільняє від виконання обов’язків Кабінет Міністрів України за поданням Міністра.

Для забезпечення діяльності міністра та організації роботи апарату Міністерства у сфері управління Міністерством входить Державний секретар та його заступники. Державних секретарів призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Структура Міністерства фінансів України затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 03.03. 2003 № 178 «Про питання структури Міністерства фінансів України та розподіл функцій і процедур у центральному апараті Міністерства» в розрізі департаментів, головних управлінь, самостійних управлінь та відділів.

Структура центрального апарату Міністерства фінансів України:

1. Керівництво:

— Перший Віце-прем’єр-міністр України, Міністр фінансів України;

— Державний секретар, перший заступник Державного секретаря і 9 заступників, Державний секретар — голова Державного департаменту фінансового моніторингу.

2. Структурні підрозділи центрального апарату, які включають Департаменти і управління.

Організаційна структура Міністерства фінансів України наведена на рисунку 13.

Розглянемо місцеві фінансові органи, до яких відносяться:

1. Головні фінансові управління обласних, Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації.

2. Фінансові управління (відділи) районної, районної у р. Києві та фінансовий відділ районної у р. Севастополі державної адміністрації.

Фінансові управління у своїй діяльності керуються Конституцією України; Законами України; актами Президента України, Кабінету Міністрів України; наказами Мінфіну; розпорядженнями голови відповідної місцевої держадміністрації; Постановою КМУ від 19 серпня 2002 року №1204 «Про затвердження типових положень про Головне фінансове управління обласної, Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації, про фінансове управління районної, районної у р. Києві та фінансовий відділ районної у р. Севастополі державної адміністрації «.

Міністерство фінансів України, центральний орган виконавчої влади

Малюнок 13 — Організаційна структура Міністерства фінансів України

Перша складова місцевих фінансових органів — Головне фінансове управління, обласної, Київської міської, фінансове управління Севастопольської міської держадміністрації (далі — управління) є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації. Управління утворюється головою відповідної місцевої держадміністрації, функціонує за принципом подвійного підпорядкування, сутність якого полягає в

тому, що фінансовий орган підзвітний і підконтрольний по горизонталі — голові місцевої держадміністрації і по вертикалі міністром фінансів.

Міністерство фінансів України, центральний орган виконавчої влади

Малюнок 14 — Принцип «подвійного підпорядкування»

Наприклад, начальник обласного фінансового управління одночасно є підзвітним і підконтрольним Міністру фінансів та голові обласної державної адміністрації (рис. 14).

Фінансові правління:

— Є юридичною особою, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства;

— Утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

— Взаємодіють з іншими структурними підрозділами відповідної місцевої держадміністрації, районними, районними р. в Києві і р. Севастополі держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної податкової служби, органами державної контрольно-ревізійної служби та територіальними органами Державного казначейства.

Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова обласної держадміністрації.

Очолює управління начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної держадміністрації за погодженням з Державним секретарем Міністерства фінансів.

Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної держадміністрації за погодженням з Міністром фінансів.

Начальник управління:

— Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

— Затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки працівників управління;

— Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;

— Затверджує розпис доходів і видатків обласного бюджету на

рік;

— Забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

— Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади начальника фінансового управління (відділу) районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації.

Для погодженого вирішення важливих питань в управлінні може утворюватися колегія у складі:

— Міністра (голова колегії)

— Заступника начальника управління за посадою;

— Інших працівників управління, а також керівників структурних підрозділів обласної держадміністрації.

Склад колегії затверджується головою обласної держадміністрації за поданням начальника управління.

До складу фінансового управління входять:

1) Адміністрація у складі начальника та заступників.

2) Бюджетний відділ.

3) Головна бухгалтерія.

4) Відділ фінансів охорони здоров’я.

5) Відділ фінансів освіти та культури.

6) Відділ фінансів місцевого господарства.

7) Відділ фінансування соціального захисту населення.

8) Відділ доходів, цінних паперів, приватизації та фінансових ринків.

9) Відділ фінансів капітального будівництва.

10) Відділ фінансування місцевих органів влади і управління.

11) Відділ кадрів.

12) Відділ розробки і впровадження комп’ютеризації.

13) Загальний відділ.

Функції фінансового управління обласної адміністрації:

— Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів, аналізує запити і приймає рішення про включення їх до проекту місцевого бюджету;

— Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту обласного бюджету і складає проект;

— Організовує виконання обласного (міського) бюджету, а також разом з іншими виконавчими територіальними органами забезпечує надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

— Складає зведений бюджет області і надає Мінфіну в терміни;

— Складає розпис доходів і видатків обласного бюджету та забезпечує його виконання;

— Аналізує економічне і фінансове становище галузей економіки території та готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел

доходів;

— Розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів, надані територіальними органами Державного казначейства;

— Інформує керівництво обласної держадміністрації про виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подає їй ручної та квартальний звіт про виконання обласного бюджету;

— Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету.

— Готує звітність про виконання бюджету області та надає місцевій раді;

— Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

Фінансові управління Києва і Севастополя виконують ці функції і мають таку ж структуру.

Друга складова місцевих фінансових органів — фінансові управління (відділи) районної, районної р. в Києві та фінансовий відділ районної у р. Севастополі державної адміністрації.

— Є структурним підрозділом районної, районної у рр. Києві та Севастополі держадміністрації;

— Утворюється головою відповідної місцевої держадміністрації;

— Підзвітний та підконтрольний голові відповідної місцевої держадміністрації, Головному фінансовому управлінню обласної, Київської міської та фінансовому управлінню Севастопольської міської держадміністрації, тобто функціонує за принципом «подвійного підпорядкування»;

— Є юридичною особою, має самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства;

— Утримується за рахунок коштів Державного бюджету;

— Взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, відповідними органами державної податкової служби, органами державної контрольно-ревізійної служби та територіальними органами Державного казначейства.

Кошторис і штатний розпис управління (відділу) затверджує голова держадміністрації.

Фінансові відділи виконують такі важливі завдання:

— Вводять в життя бюджетну політику на відповідній території;

— Аналізують показники розвитку економіки міста, району;

— Надають пропозиції щодо вдосконалення методів планування бюджету та фінансування витрат;

— Здійснюють загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету;

— Координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Функції фінансових відділів:

— Визначають порядок розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів, аналізують їх за ефективністю використання коштів, приймають рішення про включення бюджетного запиту до проекту місцевого бюджету;

— Організують роботу щодо складання проектів районного бюджету;

— Визначають порядок і терміни подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету;

— Організують виконання районного бюджету;

— Аналізують доходи відповідного місцевого бюджету, вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

— Складають розпис доходів і видатків районного бюджету;

— Розглядають звіти про виконання місцевих бюджетів, подані територіальними органами Державного казначейства;

— Аналізують економічний і фінансовий стан підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території щодо визначення додаткових надходжень до бюджету;

— Фінансують підприємства, установи і організації, що перебувають в управлінні місцевої держадміністрації, а також заходів, пов’язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом;

— Перевіряють і затверджують кошториси бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету.

Функціональна характеристика міського фінансового відділу

Фінансовий відділ виконкому міської Ради народних депутатів відповідно до законодавства України:

— Створюється міською Радою;

— Підпорядковується у своїй діяльності у відповідності з принципом «подвійного підпорядкування» по горизонталі — Раді, по вертикалі — вищому фінансовому органу.

Основні завдання фінансового відділу:

— Мобілізація грошових коштів та фінансування заходів, пов’язаних із розвитком місцевого господарства;

— Планування доходів і витрат, забезпечення своєчасного надходження всіх доходів і витрат та економне використання бюджетних коштів за призначенням;

— Контроль за дотриманням державної фінансової дисципліни. У відповідності з завданнями фінансової міський відділ виконує наступні функції:

— Забезпечує проведення в життя фінансової політики;

— Організує роботу по складанню проектів бюджетів міст;

— Вносить пропозиції про розподіл доходів та видатків бюджету міста

— Розглядає проекти зведених кошторисів видатків виконкому;

— Організує та забезпечує виконання бюджету міста, складає розпис доходів і видатків міського бюджету; виконує бюджет;

— Розглядає звіти і баланси управлінь та відділів виконкому міської Ради народних депутатів;

— Перевіряє і затверджує кошториси бюджетних установ;

— Контролює ефективне використання коштів бюджету;

— Контролює бухгалтерську звітність і облік в бюджетних установах міського підпорядкування;

— Аналізує систему оподаткування та вносить пропозиції щодо її вдосконалення.

Структура міського фінансового відділу

Очолює відділ завідуючий, який має заступників — з посади начальників відділів. В склад керівництва відносяться також:

— Головний бухгалтер та бухгалтери 1 і 2 категорії;

— Ревізори-інспектори;

— головний економіст.

Міський фінансовий відділ має наступні відділи та структурні підрозділи відповідно до типового штатного розкладу

— Відділ фінансування апарату управління;

— Відділ фінансування місцевого господарства;

Короткий опис статті: фінанси в україні Навчальні матеріали, лекції, конспекти, курси, підручники, книги

Джерело: Міністерство фінансів України — центральний орган виконавчої влади, Правова регламентація діяльності Міністерства фінансів України, Центральний апарат Міністерства фінансів, Функціональна характеристика міського фінансового відділу, Структура міського фінансового відділу — Бюджетний менеджмент — Студентська бібліотека онлайн

Також ви можете прочитати