Фінанси та фінансовий ринок

20.06.2016

Кафедра світової економіки та фінансів

Курс 3

Всього аудиторних

годин з дисципліни 12

Всього годин Форма отримання вищої

з дисципліни 86 освіти заочна скор.

Укладач: старший викладач Фоміна І. Н.

Навчальна програма складена на основі типової навчальної програми «Фінанси та фінансовий ринок», реєстраційний № ТД — Е. 224/ тип. утв. 14.04.2010 р.

Розглянута та рекомендована до затвердження кафедрою світової економіки і фінансів

Завідувач кафедрою

______________ Ю. Ю. Корольов

Схвалена і рекомендована до затвердження Науково-методичною радою закладу освіти Федерації профспілок Білорусі «Міжнародного університету «МИТСО»»

28.09.2011, протокол №1

Голова

______________ ____________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальний курс «Фінанси та фінансовий ринок» призначений для студентів економічних спеціальностей. Функціонування фінансів та фінансового ринку на макро — та мікроекономічних рівнях – одна з найважливіших проблем сучасної економіки. Курс «Фінанси та фінансовий ринок» — один з центральних серед фінансових дисциплін. Його особливість полягає в комплексному поданні всіх сфер і ланок фінансової системи, що надзвичайно важливо у підготовці висококваліфікованих фахівців.

Наявність фінансів та фінансового ринку створюють умови сталого економічного зростання, дозволяють управляти фінансовими потоками і підвищувати рівень життя населення.

Мета курсу – формування у студентів теоретичних і практичних знань в галузі організації фінансів та функціонування фінансового ринку.

Завданнями дисципліни «Фінанси та фінансовий ринок» є:

— розгляд теоретичних основ організації і функціонування фінансів, їх сутності, змісту і значення у відтворювальному процесі;

— вивчення сучасної фінансової системи держави, її сфер, ланок, форм взаємозв’язків фінансів підприємств з різними сегментами фінансової системи;

— вивчення фінансового ринку республіки Білорусь;

— оволодіння сучасними прийомами управління фінансовою діяльністю підприємства.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати :

— основні поняття і терміни курсу;

— основні функції та закономірності розвитку фінансів та фінансового ринку;

— зміст і принципи організації фінансів підприємств та особливості їх прояву в сучасних умовах;

— організацію формування грошових надходжень підприємства, методи їх планування;

— сутність і роль державного бюджету в регулюванні економікою;

— напрями та принципи практичного застосування отриманих знань щодо функціонування фінансів і фінансового ринку в професійній діяльності;

— ознайомитися з науковими поглядами на сутність, функції і роль фінансів у фінансовій системі країни;

— вивчити склад фінансової системи держави, її сфери і ланки, форми взаємозв’язків фінансів підприємств з різними сегментами фінансової системи, особливості функціонування фінансового ринку Республіки Білорусь;

— засвоїти теоретичні основи організації і функціонування фінансів і фінансового ринку;

Студент повинен вміти :

— застосовувати на практиці базові науково-теоретичні знання для розв’язання теоретичних і практичних завдань на фінансовому ринку;

— застосовувати на практиці системний і порівняльний аналіз законодавчих норм, що регулюють сферу фінансів і фінансового ринку;

— застосовувати на практиці дослідницькі навички вирішення проблем в галузі організації та методики фінансового сектора економіки;

— володіти навичками, пов’язаними з використанням технічних пристроїв, управлінням інформацією і роботою з комп’ютером з використанням професійних пакетів прикладних програм;

— обладатьнавыками використання інструментів фінансового ринку в управлінні фінансами на різних рівнях;

— вирішувати тести, службовці для закріплення навчального матеріалу;

— брати участь в обговоренні дискусійних питань.

— показати взаємозв’язок основних сегментів фінансового ринку;

— охарактеризувати діяльність основних учасників фінансового ринку;

— обґрунтувати фінансову стратегію підприємства;

— використовувати теоретичні знання курсу для аналізу фінансового стану підприємства і прийняття рішень, спрямованих на забезпечення сталої роботи підприємства;

— керувати грошовими потоками на підприємстві;

— забезпечувати найбільш раціональне використання капіталу в цілях подальшого розвитку підприємства.

Студент повинен мати уявлення про:

— роботі з економічною та юридичною літературою;

— організації роботи малих колективів виконавців для досягнення поставлених цілей;

— контрое і підтримці трудової і виробничої дисципліни;

— складати документацію (інструкції, плани, ділові листи тощо), а також звітну документацію за встановленими формами;

— взаємодіяти з фахівцями суміжних профілів;

— аналізувати і оцінювати зібрані дані;

— вести переговори, розробляти контракти з іншими зацікавленими учасниками;

— готувати матеріали до презентації, доповіді;

— користуватися глобальними інформаційними ресурсами;

— володіти сучасними засобами телекомунікацій;

Студент повинен володіти навичками :

— вміння проводити логічний аналіз процесів і явищ фінансового ринку;

— володіти теоретичними основами і практичними навичками комп’ютерної обробки обліково-аналітичної інформації;

— систематизувати статистичні матеріали, кількісні і якісні показники фінансового сектору економіки;

— знати основні стадії виробничо-господарської діяльності організації (підприємства);

— брати участь у проведенні аналізу діяльності підприємства та її структурних підрозділів за основними економічними показниками;

— розробляти робочі навчальні плани і програми проведення наукових досліджень в галузі економічних відносин, пов’язаних з функціонуванням фінансів і фінансового ринку;

— аналізувати результати досліджень;

— готувати дані для складання оглядів, звітів і наукових публікацій;

— збирати, обробляти, аналізувати та систематизувати інформацію з теми дослідження, вибирати оптимальні методи і засоби вирішення науково-дослідних завдань;

— проводити самостійні наукові дослідження, пов’язані з проблемами фінансів і фінансового ринку;

— здійснювати пошук, систематизацію та аналіз інформації щодо перспектив розвитку фінансового ринку Республіки Білорусь;

— визначати цілі інновацій та способи їх досягнення;

— працювати з наукової, технічної і патентної літературою;

— розробляти бізнес-плани створення нових технологій;

— оцінювати конкурентоспроможність та економічну ефективність розроблюваних технологій;

— застосовувати методи аналізу та організації впровадження інновацій.

Вивчення дисципліни » Фінанси та фінансовий ринок» спирається на попереднє вивчення студентами соціально-гуманітарних, економічних, управлінських і правових дисциплін, передбачених навчальним планом з кожної спеціальності. Для вивчення даної дисципліни студент повинен знати економічну теорію, макро — та мікроекономіку, менеджмент та ін. дисципліни.

Засвоєння студентами змісту курсу «Фінанси та фінансовий ринок» дозволить їм ефективно використовувати отримані знання у майбутній професійній діяльнос ті.

Успішне вивчення курсу можливо в ув’язці з такими дисциплінами, як «Ринок цінних паперів», «Фінанси підприємств», «Державний бюджет» та ін

Для формування компетенцій студентів використовуються наступні основні методи та форми навчання: лекції (із застосуванням мультимедійних засобів), практичні та лабораторні заняття, розбір

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розділ I . ФІНАНСИ ТА ОСНОВИ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ

Тема 1.1 Соціально-економічна сутність та функції фінансів

Поняття фінансів, їх місце в системі економічних відносин. Ознаки фінансів, що відрізняють їх від інших економічних категорій. Основні функції фінансів. Взаємозв’язок фінансів з економічними категоріями (ціна, заробітна плата, кредит).

Роль фінансів у розвитку економіки.

Загальне поняття про фінансових ресурсах. Порядок створення та джерела формування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів.

Тема 1.2 Фінансова система держави

Фінансова система та її структура. Сфери і ланки фінансової системи, їх взаємозв’язок. Державні фінанси – сфера централізованих фондів грошових коштів. Держбюджет як головна ланка фінансової системи. Шляхи забезпечення стійкості бюджету, управління бюджетним дефіцитом.

Державні цільові бюджетні та позабюджетні фонди, їх функціональне призначення та джерела формування.

Державне страхування як система перерозподільчих відносин. Специфічні ознаки страхування. Функції страхування та їх характеристика.

Державний кредит. Сутність державного кредиту та його форми. Управління державним боргом.

Фінанси підприємств – основа фінансової системи держави. Фінанси домогосподарств.

Тема 1.3 Фінансова політика держави

Необхідність і сутність фінансової політики держа ви. Фактори, що визначають фінансову політику. Складові частини фінансової політики. Фінансова політика на різних етапах розвитку суспільства. Фінансова політика в становленні економіки в ринкових умовах господарювання.

Роль фінансової політики в реалізації концепції соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь.

1.4 Управління фінансами

Цілі та завдання управління фінансами. Сучасна система управління фінансами. Термін «управління фінансами». Зв’язок управління фі нансами з фінансовою політикою. Стадії управління фі нансами. Фінанси як суб’єкт і об’єкт управління. Ланки управління фінансами: створення і вдосконалення форм фінансових відносин, перевірка дотримання, вивчення ус тановленных форм фінансових відносин і підготовка пропозицій щодо їх вдосконалення.

Органи управління фінансами. Органи загального управління ня фінансами, їх склад. Основні функції органів загально го управління фінансами, їх склад. Органи оперативного управління фінансами. Органи галузевого управління фі нансами, їх склад. Основні функції органів галузевого управління фінансами.

Тема 1.5 Організація фінансового контролю

Фінансовий контроль як ланка управління фінансами. Необхідність та функціональні завдання фінансового кон контролю.

Фінансовий контроль як форма реалізації контроль ної функції фінансів. Класифікація фінансового кон контролю. Органи фінансового контролю. Основні функції органів державного фінансового контролю. Аудит, його особливості порівняно з державним фінансовим контролем. Основи організації державного фінансового вого контролю. Проблеми вдосконалення організації державного фінансового контролю.

Тема 1.6 Страхування та його місце в фінансовій системі держави

Сутність страхування як фінансової категорії. Класифікація і види страхування. Фінансові аспекти страхової діяльності. Соціальне страхування і забезпечення. Організація страхування в Республіці Білорусь.

Тема 1.7 Державний бюджет. Порядок його формування і використання

Поняття та сутність державного бюджету. Бюджет як економічна категорія. Державний бюджет як централізований ний фонд фінансових ресурсів держави, його роль в життя суспільства. Державний бюджет як основний фінан совый план країни. Бюджетна система держави та бюджетне пристрій. Основи бюджетного процесу, його етапи. Джерела формування державного бюджету. Видатки державного бюджету та їх роль у задоволенні загальнодержавних потреб.

Цільові бюджетні та позабюджетні фонди. Бюджет Союзної держави Білорусі і Росії в умовах економічної інтеграції.

Тема 1.8 Державний кредит і державний борг

Сутність та економічне значення державного кре діта. Форми державного кредиту, їх загальна характерис тика. Державний борг — сутність, види та засади функціювання, методи управління ним.

Розділ II . ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ І ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ

Тема 2.1 Зміст і організація фінансів підприємства

Сутність і функції, принципи організації фінансів підприємств. Фактори, що впливають на організацію фінансів підприємств. Класифікація фінансів підприємства.

Тема 2.2 Капіталу підприємства і основи його формування

Сутність і класифікація капіталу підприємства. Формування та використання власного капіталу підприємства.

Характеристика позикового капіталу. Банківський кредит та основи його залучення. Сутність і призначення комерційного кредиту. Лізинг як прогресивна форма залучення позикових коштів. Факторинг, форфейтинг – особливі форми залучення позикового капіталу. Альтернативні форми залучення позикових засобів. Оптимізація структури капіталу.

Тема 2.3 Грошові надходження та видатки підприємства. Фінансові результати діяльності підприємства

Грошові доходи та витрати підприємства. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг: її планування і використання. Джерела фінансування грошових витрат підприємства. Зміст витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). Фінансовий стан підприємства та його оцінка. Показники оцінки фінансового стану.

Сутність фінансового планування та його організація на підприємстві. Форми фінансових планів і методи їх розробки.

Тема 2.4 Фінансування інвестицій

Сутність інвестицій. Класифікація інвестицій. Форми інвестиційної діяльності. Інвестиційна політика та державне регулювання інвестиційної діяльності.

Розділ III . ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Тема 3.1 Значення фінансового ринку в розвитку економіки

Сутність фінансового ринку як механізму регулювання економічних процесів основні сегменти фінансового ринку: ринок цінних паперів, грошовий, кредитний ринок та їх загальна характеристика та взаємозв’язок.

Функції фінансового ринку в економіці.

Основні моделі організації фінансових ризиків. Північноамериканська модель та її особливості. Європейська модель та її основні характеристики.

Основні учасники фінансового ринку. Емітенти та інвестори. Білоруська валютно-фондова біржа.

Цілі і принципи державного регулювання на фінансовому ринку. Державні органи, що здійснюють регулювання на фінансовому ринку. Депозитарна система Республіки Білорусь Функції депозитарної системи.

Тема 3.2 Ринок цінних паперів як найважливіша складова частина фінансового ринку

Сутність ринку цінних паперів, функції та його роль в фінансово-кредитній сфері. Класифікація ринку цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів. Система регулювання ринку цінних паперів.

Поняття, ознаки і фундаментальні властивості цінного паперу. Класифікація цінних паперів. Корпоративні цінні папери. Характеристика державних цінних паперів.

Основні економічні характеристики цінних паперів. Портфель

Тема 3.3 Кредитний ринок

Поняття, учасники та функції кредитного ринку. Операції Національного банку Республіки Білорусь на кредитному ринку. Послуги комерційних банків на кредитному ринку. Перспективи розвитку кредитного ринку в Республіці Білорусь.

Тема 3.4 Валютний ринок

Поняття валютного ринку. Основна функція валютного ринку. Суб’єкти і види валютних ринків.

Система валютних курсів: поняття і класифікація.

Короткий опис статті: finanse i ua

Джерело: Фінанси та фінансовий ринок

Також ви можете прочитати