Звіт з практики в банку ВТБ 24

04.10.2014

Реферат на тему Звіт з практики в банку ВТБ 24

Зміст

1.загальні відомості про Банк ВТБ24 ………………………………………………..4

1.1. Місія, мета та завдання Банку ВТБ24……………………………………….4

1.2. Історія створення Банку ВТБ24…………………………………………..4

1.3. Стратегія розвитку групи ВТБ …………………… … ……. …………..5

1.4. Напрями і види діяльності банку ВТБ24……………. …………..7

1.5. Організаційно- правова структура Банку ВТБ24………. ………….10

1.6.Стратегия розвитку групи ВТБ…………………………………………12

2. Техніко -економічні показники діяльності Банку ВТБ24 ……….14

2.1. Виробничо- збутова програма Банку ВТБ24……………. ……14

2.1.1. Асортиментна політика Банку ВТБ24…………………………….14

2.1.2. Обсяги продукції……………………………………19

2.1.3. Перспективні напрямки діяльності Банку ВТБ24………….20

2.2. Ресурсна база Банку ВТБ24…………………………………………. ….20

2.2.1. Основні фонди………………………………………………………2 2

2.2.2. Оборотні кошти…………………………………………………..2 3

2.2.3. Трудові ресурси…………………………………………………….23

2.3. Результати діяльності Банку ВТБ24……………………………………27

2.3.1. Собівартість продукції…………………………………………. 27

2.3.2. Прибуток Банку ВТБ24………………………………………………..28

2.4. Результати фінансової діяльності Банку ВТБ24…………………. 29

3. Зовнішньоекономічна діяльність Банку ВТБ24 ……………………….31

Список використаної літератури……. …………………………………………7 3

1. Загальні відомості про Банк ВТБ24

1.1. Місія, мета та завдання Банку ВТБ24

Місія Банку ВТБ24 — надання фінансових послуг міжнародного рівня, щоб зробити більш забезпеченим майбутнє наших клієнтів, акціонерів і суспільства в цілому.

Основною метою діяльності Банку є отримання прибутку при здійсненні банківських операцій.

Ключовими завданнями ВТБ24 є:

— збереження тенденції випереджаючого ринок зростання кредитного і депозитного портфеля;

— забезпечення якості кредитного портфеля як в частині управління простроченою заборгованістю та її збором, так і в частині адаптації кредитних процедур негативних ринкових факторів;

— підвищення ефективності управління витратами;

— оптимізація існуючої мережі продажів;

— модернізація ключових банківських систем;

— вдосконалення клієнтського обслуговування;

— модернізація ключових банківських систем;

— розвиток регіональної мережі.

Девіз «Надійний банк з державним підходом»

1.2. Історія створення банку ВТБ24

Офіційною датою народження ВТБ 24 прийнято вважати 1 серпня 2005 року, коли в групі ВТБ був створений спеціальний роздрібний Банк — ЗАТ » Внешторгбанк Роздрібні послуги, в побуті відразу прийняв назву ВТБ РУ. Створено банк був на базі ЗАТ «КБ «Гута-банк», контрольний пакет акцій (85,81 %) якого був придбаний ВТБ в 2004 році.

12 липня 2005 року головою банку був призначений колишній в 1997-1999 роках міністром фінансів Росії Михайло Задорнов, а 18 жовтня 2006 року був запущений процес ребрендингу групи ВТБ — перехід на новий бренд всіх банків, що входять в цю групу. ВТБ 24 був наймасштабнішим проектом в групі ВТБ.

Банк ВТБ24 входить до міжнародної фінансової групи ВТБ і спеціалізується на обслуговуванні фізичних осіб, індивідуальних підприємців і підприємств малого бізнесу. Банк ВТБ24 (ЗАТ) — один із найбільших фінансових інститутів Росії, що відповідає за роздрібний напрямок банківської групи ВТБ. Майже 99% акцій контролює Банк ВТБ (ВАТ).

1.3. Напрями і види діяльності банку ВТБ24

Пріоритетними напрямками діяльності ВТБ24 є пропозиція широкого спектру банківських роздрібних продуктів і послуг населенню та суб’єктам малого підприємництва, а також забезпечення високого рівня клієнтського сервісу.

ВТБ24 надає всі види банківських послуг: випуск банківських карт, іпотечне та споживче кредитування, автокредитування, послуги дистанційного управління рахунками, кредитні картки з пільговим періодом, строкові вклади, оренда сейфів, грошові перекази.

Банк може здійснювати такі банківські операції:

— залучати грошові кошти фізичних і юридичних осіб у вклади (до запитання і на певний термін);

— розміщувати зазначені у попередньому абзаці цього пункту залучені кошти від свого імені і за свій рахунок;

— відкривати і вести банківські рахунки фізичних і юридичних осіб;

— здійснювати розрахунки за дорученням фізичних і юридичних осіб, у тому числі банків-кореспондентів, з їхньої банківських рахунків;

— інкасувати грошові кошти, векселі, платіжні та розрахункові документи і здійснювати касове обслуговування фізичних і юридичних осіб;

— купувати і продавати іноземну валюту у готівковій та безготівковій формах;

— залучати у вклади і розміщувати дорогоцінні метали;

— видавати банківські гарантії;

— здійснювати перекази грошових коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків (за винятком поштових переказів).

Банк, крім перелічених вище банківських операцій має право здійснювати наступні операції:

— видавати поручительства за третіх осіб, що передбачають виконання зобов’язань у грошовій формі;

— набувати права вимоги від третіх осіб виконання зобов’язань у грошовій формі;

— здійснювати довірче управління грошовими коштами та іншим майном за договором з фізичними та юридичними особами;

— здійснювати операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням відповідно до законодавства;

— надавати в оренду фізичним та юридичним особам спеціальні приміщення або знаходяться в них сейфи для зберігання документів і цінностей;

— купувати, продавати або іншим чином відчужувати акції та частки в статутних капіталах юридичних осіб;

— здійснювати лізингові операції;

— надавати консультаційні та інформаційні послуги.

Банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством. Банківські операції та інші операції здійснюються Банком як в рублях, так і в іноземній валюті.

Банк не вправі займатися виробничої, торгової і страхової діяльністю.

Зазначені обмеження не поширюються на укладення договорів, які є похідними фінансовими інструментами і передбачають обов’язок однієї сторони договору передати іншій стороні товар, або обов’язок однієї сторони на умовах, визначених при укладанні договору, у разі пред’явлення вимоги іншою стороною купити або продати товар, якщо зобов’язання з постачання буде припинено без виконання в натурі.

Банк має право здійснювати випуск, купівлю, продаж, облік, зберігання та інші операції з цінними паперами, що виконують функції платіжного документа, з цінними паперами, що підтверджують залучення грошових коштів у внески і на банківські рахунки, з іншими цінними паперами, здійснення операцій з якими не вимагає отримання спеціальної ліцензії відповідно до федеральних законів, а також має право здійснювати довірче управління зазначеними цінними паперами за договором з фізичними та юридичними особами.

1.4. Організаційно -правова структура Банку ВТБ24

Організаційно- правовою формою ВТБ24 є ЗАТ. Банк є кредитною організацією. Банк входить в банківську систему Російської Федерації і в своїй діяльності керується Конституцією Російської Федерації, Федеральним законом «Про банки і банківську діяльність», Федеральним законом «Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)», Федеральним законом «Про акціонерних товариствах», іншими федеральними законами, іншими правовими актами Російської Федерації, нормативними актами Банку Росії і Статутом.

Банк має повне фірмове найменування російською мовою — Банк ВТБ24 (закрите акціонерне товариство) та скорочене фірмове найменування російською мовою- ВТБ24 (ЗАТ). Банк має круглу печатку зі своїм повним фірмовим найменуванням і скороченим фірмовим найменуванням російською мовою, а також зазначенням місця перебування, штампи і бланки зі своїм найменуванням, власну емблему, а також зареєстрований у встановленому порядку знак обслуговування й інші засоби візуальної ідентифікації.

Банк є юридичною особою, має у власності відособлене

майно, що обліковуються на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Банк несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Банк не відповідає за зобов’язаннями своїх акціонерів.

Якщо неспроможність (банкрутство) Банку викликана діями (бездіяльністю) його акціонерів або інших осіб, які мають право давати обов’язкові для Банку вказівки або іншим чином мають можливість визначати його дії, то на зазначених акціонерів або інших осіб у разі недостатності майна Банку може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов’язаннями.

Неспроможність (банкрутство) Банку вважається викликаної діями

(бездіяльністю) його акціонерів або інших осіб, які мають право давати обов’язкові для Банку вказівки або іншим чином мають можливість визначати його дії, тільки в разі, якщо вони використовували зазначені право і (або) можливість з метою здійснення Банком дії, свідомо знаючи, що внаслідок цього настане неспроможність (банкрутство) Банку.

Акціонерами Банку можуть бути юридичні та (або) фізичні особи. Акціонери Банку не відповідають за зобов’язаннями Банку і несуть ризик збитків, пов’язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях Банку у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Органами управління Банку є:

— Загальні збори акціонерів;

— Наглядова рада;

— Президент — Голова Правління — одноосібний виконавчий орган;

— Правління — колегіальний виконавчий орган.

Банк не відповідає за зобов’язаннями держави. Держава не відповідає по зобов’язаннях Банку, за винятком випадків, коли держава сама взяла на себе такі зобов’язання.

Банк не відповідає за зобов’язаннями Банку Росії. Банк Росії не відповідає по зобов’язаннях Банку, за винятком випадків, коли Банк Росії прийняв на себе такі зобов’язання.

Банк може мати дочірні і залежні суспільства з правами юридичної особи на території Російської Федерації, створені відповідно до Федеральним законом «Про акціонерні товариства» та іншими федеральними законами, а за межами території Російської Федерації також відповідно до законодавства іноземної держави за місцем знаходження дочірнього або залежного товариств, якщо інше не передбачено

міжнародним договором Російської Федерації.

Банк має право створювати філіали і відкривати представництва на території Російської Федерації відповідно до законодавством. Створення Банком філій та відкриття представництв за межами території Російської Федерації здійснюється також відповідно до законодавства іноземної держави за місцем знаходження філій та представництв, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.

Банк (філія) може відкривати внутрішні структурні підрозділи поза місцезнаходженням Банку (філії). До внутрішнім структурним підрозділам ставляться додаткові офіси, кредитно-касові офіси, операційні офіси, операційні каси поза касового вузла. Додаткові офіси та операційні офіси Банку відкриваються (закриваються) на підставі рішення Правління. Кредитно- касові офіси, операційні каси поза касового вузла і обмінні пункти Банку (філії), а також додаткові офіси та операційні офіси філій Банку відкриваються (закриваються) за рішенням Президента — Голови Правління або іншої уповноваженої ним особи. Обмінні пункти філії Банку можуть

відкриватися тільки у випадку, якщо у відповідності з положенням про філію, затвердженого Правлінням Банку, філії надано право на здійснення валютно- обмінних операцій.

Банк діє без обмеження терміну діяльності. Банк є незалежним від органів державної влади при прийнятті ними рішень, пов’язаних із здійсненням власної діяльності.

Банк забезпечує захист відомостей, складових державну таємницю, у межах своєї компетенції та у відповідності з покладеними на нього завданнями.

Статут є установчим документом Банку. Вимоги Статуту обов’язкові для виконання всіма органами Банку, його акціонерами та працівниками Банку.

1.5. Організаційна структура управління Банком ВТБ24

В групі ВТБ діє матрична система управління, згідно з якою управління здійснюється за двома напрямками:

Адміністративне управління — управління дочірніми компаніями як юридичними особами в рамках організаційної структури групи ВТБ. Для здійснення адміністративного управління використовується механізм корпоративного управління — реалізація прав головного банку як основного акціонера допомогою участі його представників у органах управління дочірніх компаній.

Функціональне управління — координація з бізнес-напрямків і напрямами підтримки і контролю в рамках групи ВТБ в цілому. Функціональна координація є додатковим механізмом управління, що забезпечує експертну опрацювання управлінських рішень на стадії їх підготовки.

Головними контрольними службами в банку є служба внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. Враховуючи специфіку розв’язуваних цими службами завдань, вони повинні мати статус вищого виконавчого органу або перебувати у віданні наглядового органу управління акціонерним товариством, в залежності від того, який з цих органів не за юридичним статусом, а фактично має реальну владу в управлінні цією комерційною структурою і несе всю повноту відповідальності за її діяльність. При цьому в будь-якому випадку служба внутрішнього аудиту повинна знаходиться в підпорядкуванні перших керівників цих органів управління.

Схема структури організації представлена на Малюнку 1.

На Рисунку прийняті умовні позначення:

суцільна лінія — підпорядкування;

пунктирна лінія — контроль.

Малюнок 1. Схема організаційної структури Банку ВТБ24

1.6.Стратегия розвитку групи ВТБ

26 травня 2010 року Наглядова рада ВАТ Банк ВТБ прийняв рішення про затвердження нової стратегії розвитку Групи ВТБ на 2010-2013 роки. Нова стратегія ВТБ — стратегія ефективного зростання, що передбачає істотне збільшення доходів на тлі якісного поліпшення їх структури і підвищення ефективності бізнесу. На відміну від попереднього етапу, коли основним завданням було агресивне нарощування обсягів бізнесу і частки ринку, зараз пріоритетом є підвищення ефективності, досягнення цільового повернення на капітал, зростання капіталізації Групи.

Ключові цілі Групи ВТБ на кінець 2013 року — зростання прибутку більш ніж в 2 рази в порівнянні з планом на 2010 рік; ROE не менше 15% по Групі в цілому і понад 20% для високомаржинальних видів бізнесу; істотне зростання ринкової капіталізації; якісна зміна структури доходів та підвищення стійкості фінансових результатів Групи.

Група планує продовжити політику диверсифікації бізнесу, в результаті якої буде створено кілька опорних бізнес-напрямів, які мають значимий вага в прибутку Групи: корпоративний, інвестиційний і роздрібний бізнес, закордонна мережа. При цьому зросте частка високомаржинальних бізнесів, таких, як роздрібний і інвестиційний. Також збільшиться частка комісійних доходів у загальному операційному доході Групи. Покращиться структура фондування, знизиться концентрація бізнесу.

Для кожного напрямку бізнесу в рамках нової стратегії визначені специфічні цілі.

Пріоритетними завданнями у корпоративному бізнесі є:

розвиток сильного транзакційного банкінгу та перетворення банку ВТБ в основний розрахунковий банк для своїх клієнтів;

створення корпоративно-інвестиційного банку; зростання частки ВТБ в обслуговуванні великих клієнтів за рахунок крос-продажу інвестиційних продуктів;

збільшення числа активних клієнтів нижнього підсегменти великого і сегменту середнього бізнесу;

створення кращих на ринку команд в пріоритетних галузях.

Ключовими пріоритетами в частині інвестиційного бізнесу є:

побудова платформи продажу ІБ-послуг для ключових клієнтських сегментів Групи; значне зростання доходів; збереження позицій не нижче Топ-3 по основним продуктам.

Ключова мета в роздрібному бізнесі — істотне зростання прибутку за рахунок продовження динамічного розвитку бізнесу і підвищення його ефективності, а також збільшення частки ринку та частки роздрібного бізнесу в портфелі Групи. В рамках розвитку роздрібного бізнесу Група ставить перед собою наступні завдання:

подальший розвиток мережі та альтернативних каналів продажів і обслуговування;

перехід до сегментно-орієнтованого підходу в обслуговуванні клієнтів;

вдосконалення ІТ-платформи і технологій;

підвищення якості обслуговування;

використання досвіду і технологій ВТБ 24 (ЗАТ) для розвитку роздробу в країнах СНД.

Стратегія розвитку дочірніх фінансових компаній на 2010-2013рр. передбачає побудову ефективних, диверсифікованих і рентабельних бізнесів, досягнення і зміцнення компаніями позицій у відповідних сегментах за рахунок розвитку продуктової пропозиції, диверсифікації галузевих і клієнтських сегментів, розвитку регіональної мережі та інших каналів продажів.

2. Техніко -економічні показники діяльності Банку ВТБ24

2.1. Виробничо -збутова програма Банку ВТБ24

Короткий зміст статті: Тема: Звіт з практики в банку ВТБ 24. Тип: Реферат. В роботі є таблиці 2 шт., додатка 2 шт. Мова: російська. Розмістив (ла): Palon. Розмір: 61 кб. Категорія: Банк. Короткий опис: ‘Зміст. Загальні відомості про Банк ВТБ24. Стратегія розвитку групи ВТБ. Техніко економічні показники діяльності. Банку ВТБ24. Зовнішньоекономічна діяльність. Банку ВТБ24. Загальні відомості про Банк ВТБ24.’ Реферат Звіт з практики в банку ВТБ 24, Банк втб банк

Джерело: Звіт з практики в банку ВТБ 24

Також ви можете прочитати