Сутність і функції фінансів, Контрольна.ру

15.06.2016

Сутність і функції фінансів

Зміст Введення 3

1. Теоретичні аспекти сутності фінансових ресурсів для діяльності організації 5

1.1 Поняття та сутність фінансів підприємства 5

1.2 Функції та принципи організації фінансів підприємства 8

2. Аналіз фінансових ресурсів організації 16

3. Заходи, спрямовані на збільшення фінансових ресурсів організації 27

Висновок 31

Список літератури 33

Вступ Мета роботи — дослідити сутність і функції фінансів.

Одна з найголовніших проблем сучасних російських підприємств — це ефективне управління станом фінансових ресурсів. Досвід показує, що через відсутність точного і систематичного знання про своїх фінансах російські компанії втрачають до п’ятої частини доходів. Для ефективного управління необхідно точно представляти за рахунок чого формуються фінансові ресурси, а також які фактори впливають на складові фінансових ресурсів. Керівник підприємства повинен точно уявляти із чого складаються ресурси організації і куди вони витрачаються. При цьому важливо не просто знати напрями використання, а конкретну величину спрямованих коштів. Темпи розвитку економіки, оздоровлення бюджетної системи і фінансів підприємств багато в чому залежать від раціонального використання джерел формування фінансових ресурсів, як на рівні підприємств, так і на рівні держави, що є однією з основних задач в області правильної організації управління фінансами.

що Приймаються керівником підприємства рішення щодо використання ресурсів з метою отримання вигоди охоплюють три сфери діяльності підприємства: інвестування ресурсів, здійснення господарської діяльності шляхом використання цих ресурсів, забезпечення різних джерел фінансування потреб підприємства

Господарська діяльність передбачає використання вкладених у виробництво коштів, отриманих у вигляді власних накопичень (чистого прибутку, амортизаційних відрахувань та інших джерел) і від різного роду кредиторів, в результаті чого забезпечується просте відтворення витрачених ресурсів і виходить прибуток, яка потім використовується на виплату податків, відсотків за боргами дивідендів акціонерам, і для реінвестування в розвиток виробництва. Для ефективного використання фінансових ресурсів підприємства, забезпечення їх зростання, аналізу факторів впливають на зміну величини необхідний глибокий і всебічний аналіз фінансових ресурсів підприємства. Для цього більш докладно проводиться аналіз фінансових результатів підприємства, розраховуються коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість підприємства. Таким чином, тема дослідження фінансових ресурсів підприємства є на сьогоднішній день дуже актуальною в практиці функціонування організації.

В якості об’єкта дослідження виступає відкрите Акціонерне товариство відкритого типу «МГА».

Предмет дослідження — фінансові ресурси ВАТ «МГА».

Для досягнення поставленої мети у курсовій роботі потрібно вирішити наступні завдання:

— розглянути сутність фінансів підприємства;

— провести аналіз формування та функціонування фінансових ресурсів підприємства;

— розробити заходи щодо підвищення ефективності функціонування фінансових ресурсів.

Список літератури 1. Абрютина М. С. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Учеб. посіб./ М. С. Абрютина, А. В. Грачов.-2-е вид. испр.- М.:Справа і сервіс, 2000.- 256 с.

2. Аюшева А. А. Фінанси підприємства — Іркутськ: Норма, 2005. — 455 с.

3. Баканов М. І. Шермет А. Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник. — 4-е изд. перероб. і доп. — М. Фінанси і статистика, 2004. — 386 с.

4. Балабанов І. Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб’єкта/ І. Т. Балабанов.- М. Фінанси і статистика, 2005.- 112с. іл.

5. Большаков C. Ст. Фінансова політика і фінансове регулювання// Фінанси. 2005. 3. — С. 23-25.

6. Бородіна Е. І. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. — М. Банки і біржі, ЮНІТІ, 2001 — 208с.

7. Блуцевская Ю. А. Фінансові підприємств // Питання економіки. 6, 2005. З .88-100

8. Галицька С. Ст. Гроші, кредит, фінанси. — М. 2004. — 350 с.

9. Ковальова Ст. Ст. Фінанси — М. ПБОЮЛ, 2006. — 355 с.

10. Леонтьєв Ст. Е. Фінанси. Гроші, кредит і банки. — М. ИВЭСЭП, 2005. — 382 с.

11. Лук’янова З. А. Фінанси організацій — Хабаровськ: Норма, 2005.-452 с.

12. Лупей Н.А. Фінанси організацій — М. ЮНИТИ, 2004; — 247 с.

13. Лисенко І. А. Фінанси підприємства: майно, фонди, податки. — М. ИПИО Приз, 2005.

14. Лялін Ст. А. Фінансовий менеджмент / В. А. Лялін, П. В. Воробйов.- М. С і Д, 2000.- 405 с.

15. Родіонова В. М. Фінанси. — М. Фінанси і статистика, 2005. — 375 с.

16. Стоянова Е. С. Фінанси маркетингу. — М «Перспектива», 2005.

17. Треньов М.Н. Підприємство та його структура. Діагностика. Управління. Оздоровлення: Учеб. посіб. / М.Н. Треньов.- М. Пріор, 2000.- 240 с.

18. Управління інвестиціями: У 2 т. Т. 2 / Під ред. Ст. Ст. Шеремета.- М. Высш.шк. 2004.-560 с.

19. Управління організацією: Підручник / Під ред. А. А. Поршньова, З. П. Румянцевої, Н.А. Саломатина.- 2-е изд.,перераб.,доп. — М. Инфра-М, 2006.- 669 с.

20. Фінансова стратегія підприємства в сучасних умовах / О. В. Терещенко, Е. В. Титаєв А. С. Білий та ін — М, 2005.- 149с.

21. Фінансовий менеджмент: теорія і практика/ Під ред. Стояновій Е. С. — М. Перспектива, 2005. — 267 с.

22. Фінанси. / Навчальний посібник під ред. Ковальова Ст. Ст. — М. ТК Велби. 2005. — 374 с.

23. Фінанси. Грошовий обіг і кредит. Навчальний посібник під ред. Романовського М. В. — М. Юрайт 2005. — 326 с.

24. Ходів Л. Р. Основи державної економічної політики. — М. БЕК, 2004. — 341 с.

25. Економіка: Підручник/Під ред. доц. А. С. Булатова. — М. БЕК, 2004. — 362 с.

Схожі роботи

Сучасний світ — це світ всебічних і всемогутніх товарно-грошових відносин. Ними пронизана внутрішнє життя будь-якої держави і його діяльність на міжнародній арені. У процесі відтворення на різних рівнях, починаючи з підприємства і закінчуючи національною економікою в це-лом, утворюються фонди грошових коштів.

Передумови виникнення фінансів: 1. Відбулося відторгнення глави держави від скарбниці. Влада монархів значно урізана. Виник загальнодержавний фонд коштів, яким глава держави не міг одноосібно користуватися. 2. Формування та використання бюджету стало носити системний характер (виникли системи державних видатків і доходів).

1. Сутність і функції фінансів. Основні проблеми розвитку фінансів у Росії в умовах поглиблення ринкових реформ 1.1. Сутність і функції фінансів Фінанси — (від французького — finances — грошові кошти), сукупність економічних відносин у процесі створення та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів.

Сучасний світ — це світ всебічних і всемогутніх товарно-грошових відносин. Ними пронизана внутрішнє життя будь-якої держави і його діяльність на міжнародній арені. У процесі відтворення на різних рівнях, починаючи з підприємства і закінчуючи національною економікою в цілому, утворюються фонди грошових коштів.

Сучасний світ — це світ всебічних і всемогутніх товарно-грошових відносин. Ними пронизана внутрішнє життя будь-якої держави і його діяльність на міжнародній арені. У процесі відтворення на різних рівнях, починаючи з підприємства і закінчуючи національною економікою в цілому, утворюються фонди грошових коштів.

Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, що відбиває економічні відношення в процесі створення і використання грошових коштів. Їхнє виникнення відбулося в умовах переходу від натурального господарства до регулярного товарно-грошового обміну і було тісно пов’язано з розвитком держави і його потреб у ресурсах.

Фінанси-невід’ємна частина грошових відносин, тому їхня роль і значення залежать від того, яке місце грошові відносини займають в економічних відносинах. Однак фінанси відрізняються від грошей не лише змістом, але і по виконуваних функцій, в яких виявляється їх сутність.

Теоретичні проблеми сутності фінансів донині вважаються дискусійними, що підкреслює актуальність вивчення даної теми. Крім того, більш глибоке значення економічної природи фінансів, притаманних їм властивостей дозволили активніше розробляти шляхи кращого використання даної категорії в практиці, науково обґрунтовувати заходи, спрямовані на фінансове оздоровлення економіки і вдосконалення системи фінансових взаємозв’язків в країні.

Вступ Сучасний світ — це світ всебічних і всемогутніх товарно-грошових відносин. Ними пронизана внутрішнє життя будь-якої держави і його діяльність на міжнародній арені. У процесі відтворення на різних рівнях, починаючи з підприємства і закінчуючи національною економікою в цілому, утворюються фонди грошових коштів.

Сучасний світ — це світ всебічних і всемогутніх товарно-грошових відносин. Ними пронизана внутрішнє життя будь-якої держави і його діяльність на міжнародній арені. У процесі відтворення на різних рівнях, починаючи з підприємства і закінчуючи національною економікою в цілому, утворюються фонди грошових коштів.

Сучасний світ — це світ всебічних і всемогутніх товарно-грошових відносин. Ними пронизана внутрішнє життя будь-якої держави і його діяльність на міжнародній арені. У процесі відтворення на різних рівнях, починаючи з підприємства і закінчуючи національною економікою в цілому, утворюються фонди грошових коштів.

Сучасний світ — це світ всебічних і всемогутніх товарно-грошових відносин. Ними пронизана внутрішнє життя будь-якої держави і його діяльність на міжнародній арені. У процесі відтворення на різних рівнях, починаючи з підприємства і закінчуючи національною економікою в цілому, утворюються фонди грошових коштів.

Короткий опис статті: i ua finance Мета роботи — дослідити сутність і функції фінансів.

Одна з найголовніших проблем сучасних російських підприємств — це ефективне управління станом фінансових ресурсів. Досвід показує, що через відсутність точного і систематичного знання про своїх фінансах російські компанії втрачають до п’ятої частини доходів. Сутність і функції фінансів

Джерело: Сутність і функції фінансів — Контрольна.ру

Також ви можете прочитати