Робоча програма дисципліни Бухгалтерський облік, Фінанси, Діловодство: фінанси, грошове звернення, кредит для спеціальності 260602 «Харчова інженерія малих підприємств.

21.06.2016

Робоча програма дисципліни Бухгалтерський облік, Фінанси, Діловодство: фінанси, грошове звернення, кредит для спеціальності 260602 «Харчова інженерія малих підприємств» очної форми навчання

«____»__________2009р.

Голова, перший проректор

СПбГУНиПТ, проф.

_________Пеленко Ст. Ст.

РОБОЧА ПРОГРАМА

Дисципліни

Бухгалтерський облік, Фінанси, Діловодство:

ФІНАНСИ, ГРОШОВЕ ЗВЕРНЕННЯ, КРЕДИТ

для спеціальності 260602 «Харчова інженерія малих підприємств»

очної форми навчання, розроблена на підставі

Лекції – 18 год

Практичні заняття – 18 год

СРС – 49 ч.

Всього годин – 85 ч.

Залік – 7 семестр

Санкт — Петербург

2009

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧУ

Доповнення до робочої програми дисципліни «Бухгалтерський облік, фінанси, діловодство: Фінанси, грошове звернення, кредит », для студентів спеціальності 260602.

Курс «Бухгалтерський облік, фінанси, діловодство: Фінанси, грошовий обіг, кредит» для спеціальностей 260602 є теоретичною базою не тільки для низки спеціальних курсів, але і для подальшої економічної та управлінської діяльності, тому процес навчання повинен крім предметних знань і вмінь формувати у студентів такі якості як самостійність у роботі, вміння роботи з нормативною, навчальною і науковою літературою, творче ставлення до роботи, ініціативність, винахідливість, вміння працювати в колективі та досягати поставлені цілі.

На першій лекції необхідно ознайомити студентів з програмою курсу, вимогами, що пред’являються до студентів, розповісти про те, яке місце займають фінанси в ринковій економіці, а також яке вони набувають значення для майбутньої економічної та управлінської діяльності фахівця, рекомендованою літературою.

Для підвищення пізнавальної активності студентів лекції повинні носити проблемний характер, тобто при викладі матеріалу зазначаються проблеми, суперечності та шляхи їх вирішення, причому важливо залучити студентів в діалог, ставлячи проміжні питання і заохочуючи їх активність (усно або рейтинговими балами). Читання лекцій повинно супроводжуватися демонстрацією моделей різних механізмів, плакатами та мультимедіа матеріалами, розбором конкретних ситуацій.

На першому занятті проводиться знайомство студентів з планом роботи на семестр, з правилами рейтингової оцінки якості навчальної роботи студентів (див. Кулаєв Д. Х. Окуловская Н.В. Полякова Е. В. Методичні рекомендації до розробки рейтингової системи оцінки якості навчальної роботи студента на кафедрі. СПб: СПбГУНиПТ,2003), критеріями і термінами поточної атестації (див. Положення про поточної атестації студентів, затверджене Вченою радою СПбГУНиПТ, 5 грудня 2006 р.).

При організації практичних занять необхідно передбачати час для захисту практичних робіт. Не слід переносити їх захист на час консультацій, що може викликати утворення черг і, як наслідок, формування негативного ставлення до дисципліни і до викладача. Рекомендується проводити захист практичних робіт методом комп’ютерного тестування з використанням програми «Екзаменатор».

Важливе значення при формуванні фахівця слід надавати планування, організації та контролю самостійної роботи студента (див. Кулаєв Д. Х. Багаутдінова А. Ш. Методичні рекомендації до розробки матеріалів для організації самостійної роботи студентів. – СПб. СПбГУНиПТ, 2007).

Поточна атестація студентів проводиться відповідно до Положення про поточної атестації, затвердженого Вченою радою СПбГУНиПТ 5 грудня 2006 р.

Важливо при веденні занять використовувати прийоми педагогіки співробітництва, що орієнтує викладача на спільну творчу роботу зі студентами і включає в себе особистісний підхід, принципи диалогизации освітнього процесу та варіативності.

Використання модульно-рейтингової технології при проведенні усіх видів занять дозволить додатково забезпечити мотивацію студентів на якість навчання, систематичний контроль придбаних знань і ритмічність самостійної роботи протягом семестру.

На протязі вивчення всього курсу необхідно приділяти особливу увагу встановленню міжпредметних зв’язків, демонстрації можливостей застосування отриманих знань в практичній діяльності.

Зав. кафедрою Васильонок Ст. Л.

Частина 1. ПЕРЕДМОВА

Метою навчальної дисципліни «Фінанси, грошовий обіг, кредит» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок фінансової діяльності, грошового обігу і кредиту, які стикаються з фінансово-кредитними проблемами, навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в сучасній фінансовій ситуації.

Предметом вивчення є теорія і практика фінансово-кредитного процесу, його особливості в різних ланках фінансово-кредитної системи. Курс розкриває систему грошових відносин, які виникають у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів.

Завдання вивчення курсу:

— розгляд сутності фінансів та їх ролі в сучасному господарському механізмі;

— всебічне оволодіння теоретичними і практичними питаннями функціонування сучасних форм і методів кредитування;

— вивчення специфіки організації фінансів організацій (підприємств).

Вивчили цей курс студенти повинні:

знати: сутність фінансів як економічної категорії і функції фінансів;

знати: необхідність і можливість кредиту в умовах ринку сутність та основні функції кредиту;

знати: соціально – економічну сутність бюджету країни та принципи його побудови;

знати: зміст і принципи організації фінансів підприємства;

вміти: проводити розрахунок показників що характеризують фінансове становище підприємства.

Частина 2. ЗМІСТ КУРСУ

Тема 1. Фінанси в ринковій економіці

Лекція – 2 години

Еволюція і сутність фінансів. Фінансові ресурси. Функції фінансів. Роль фінансів у виробничому процесі. Фінансова система та характеристика її ланок і сфер.

Практичне заняття семінар – 2 години

Сутність фінансів як економічної категорії.

СРС – 7 годин

Вивчення літератури з питань використання фінансів для регулювання економіки.

(Джерела 1, 2, 5 основної літератури).

Лекція – 3 години

Поняття кредиту та необхідність його появи. Кредитний ринок. Фінансове і кредитне посередництво. Функції, роль і межі кредиту.

Практичне заняття семінар – 2 години

Необхідність і можливість кредиту в умовах ринку. Сутність кредиту. Структура кредиту, її елементи.

СРС – 6 годин

Підготовка доповідей по темі семінарського заняття.

(Джерела 1, 2, 3, 5, 7 основної літератури; 9, 13, додаткової літератури).

Тема 3. Державний бюджет

Лекція – 3 години

Соціально – економічна сутність і роль бюджету країни. Основні принципи побудови державного бюджету. Консолідований бюджет Російської Федерації. Федеральний бюджет Російської Федерації. Сутність фінансово – бюджетного федералізму. Міжбюджетні відносини. Методи бюджетного регулювання і способи розподілу доходів між бюджетами.

Практичне заняття семінар – 2 години

Державний бюджет, основні принципи його побудови.

СРС – 6 годин

Аналіз доходів і витрат федерального бюджету.

Тема 4. Зміст і принципи організації

фінансів підприємства

Лекція – 2 години

Сутність фінансів організацій (підприємств) та їх роль у системі фінансів країни. Функції фінансів організацій (підприємств). Класифікація фінансів підприємств. Принципи організації фінансів підприємств.

Практичне заняття семінар – 2 години

Формування і використання фінансових ресурсів підприємств.

СРС – 6 годин

Вивчення літератури та Інтернет — джерел за змістом та принципів організації фінансів підприємства.

(Джерела 4, 6 основної літератури; 12, 13, 14 додаткової літератури).

Контрольна робота № 1 з теми № 1, теми № 2, теми № 3 і теми № 4.

Тема 5. Інвестиції в основний капітал

Лекція – 2 години

Сутність інвестицій та зміст інвестиційної діяльності організації. Реальні інвестиції як спосіб відтворення основного капіталу та джерела їх фінансування. Відновлення об’єктів основних засобів.

Практичне заняття семінар – 3 години

Сутність і оцінка ефективності інвестиційних процесів.

СРС – 6 годин

Вивчення літератури та Інтернет — джерел інвестицій в основний капітал.

(Джерела 4, 6 основної літератури; 12, 13, 14 додаткової літератури).

Тема 6. Організація оборотних коштів підприємства

Лекція – 2 години

Економічний зміст оборотних засобів та особливості їх кругообігу. Основи організації управління оборотними засобами. Склад і структура оборотних коштів. Визначення планової потреби підприємства в оборотних коштах.

Практичне заняття семінар – 3 години

Джерела формування та поповнення оборотних коштів. Фінансові показники ефективності використання оборотних коштів.

СРС – 6 годин

Вивчення літератури та Інтернет — джерел з організації оборотних коштів підприємства.

(Джерела 4, 6 основної літератури; 12, 13, 14 додаткової літератури).

Тема 7. Грошовий оборот і система розрахунків фірми

Лекція – 2 години

Готівково – грошові операції. Сутність безготівкових розрахунків. Види безготівкових розрахунків. Взаємовідносини фірми з банками. Договір банківського рахунку. Принципи організації безготівкових розрахунків.

Практичне заняття семінар – 2 години

Форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями, розрахунки чеками, розрахунки по акредитиву, розрахунки за інкасо, клірингові розрахунки, вексельний обіг.

СРС – 6 годин

Підготовка доповідей по темі семінарського заняття.

(Джерела 4, 6 основної літератури; 12, 13, 14 додаткової літератури).

Тема 8. Фінансове планування в організації (на підприємстві)

Лекція – 2 години

Сутність та принципи фінансового планування. Методи фінансового планування і система фінансових планів організації.

Практичне заняття семінар – 2 години

Перспективне фінансове планування, поточне фінансове планування (бюджетування), оперативне фінансове планування, податкове планування.

СРС – 6 годин

Підготовка доповідей по темі семінарського заняття.

(Джерела 4, 6 основної літератури; 10, 12, 13, 14 додаткової літератури).

Контрольна робота № 2 з теми № 5, теми № 6, теми № 7 та теми № 8.

Частина 3. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСИ, ДІЛОВОДСТВО: ФІНАНСИ, ГРОШОВЕ ЗВЕРНЕННЯ, КРЕДИТ»

Для студентів спеціальності 260602 «Харчова інженерія малих підприємств».

Короткий опис статті: i finance ua Доповнення до робочої програми дисципліни «Бухгалтерський облік, фінанси, діловодство: Фінанси, грошове звернення, кредит» для студентів спеціальності 260602. фінанси, фінансів, літератури, студентів, години, організації, Робоча програма

Джерело: Робоча програма дисципліни Бухгалтерський облік, Фінанси, Діловодство: фінанси, грошове звернення, кредит для спеціальності 260602 «Харчова інженерія малих підприємств» очної форми навчання — Робоча програма

Також ви можете прочитати