ОБЛЫС ?КІМІ «??Р?А? ПОРТ. АЙЛА?ЫНДА?И АУ?ЫМДЫ ІСПЕН ТАНЫСТЫ

21.02.2017

ОБЛЫС ?КІМІ «??Р?А? ПОРТ» АЙЛА?ЫНДА?И АУ?ЫМДЫ ІСПЕН ТАНЫСТЫ

?ріпті? до?лемі: ?алыпты

  • ?алыпты
  • ?лкен
  • ?лемді

ОБЛЫС ?КІМІ «??Р?А? ПОРТ. АЙЛА?ЫНДА?И АУ?ЫМДЫ ІСПЕН ТАНЫСТЫ

Облыс ?кімі Аманди? Баталов ?зіні? Жаркент ??іріне келген іссапарын ?ткен д?йсенбіде та?ерте? «Ал-тынк?л» теміржол бекетінен бастады, — деп жазады облысты? «Жетісу» газеті .

Облыс ?кімі бекет жанында салына бас-та?ан «??р?а? порт», Логистикалы? ж?не Индустриялы? орталы?тар ??рылысымен танысты. Сапар барысында облыс ?кімімен «?а-за?стан теміржолы»? президенті Ас?ар Мамин, Пан-фі-лов ауданыны? ?кімі Берд?ульот Абдулдаев, теміржол мен ??-рылыс компанияларыны? жауапты мамандары бірге болды.

Осыдан екі жыл б?рин пай-далану?а берілген хали?-ара-ли? «Алтынк?л» теміржол бекеті мен теміржолшылар?а ар—лып са-лын?ан Н?ркент ?а-ла-ши-?s-ни? ортасында?и ми? гек-тар-дан ас-там жерге орын теп-кен «?ор-?ас — ши?ыс ?а?-па—си» еркін еко-але-микалы? ай-ма? ??-ра-мына ті-світ-жол ??р?а? ай-ла-?и, Логис-ти-ка-ли? ж?не Ін-дуст-риялды? орта-ли?-тар ?ам-тил-?ан. Б?дан тис м?нда бола-ша?-та т?р?ин ?йлер кешені салын-ба?—ши. «?ор?ас — ши-?ыс ?а?-па-си» арнайы еконо-мі-кали? ай-ма-?и мемлекеттік ба?-дарлама негізінде, елімізді? ін-дуст-ріял-ди-инновациялы? так-муын ж-справ-дету ?шін ?аза?стан Пре—зв-дентіні? 2011 жыл?и 29 ?а-ра—шада?и Жарлы?ымен ??рив-ди.

М?нда?ы149 гектарау-ма?-?а салынатын «??р?а? порт» ай-ла-?ыны? елімізді? еко-але-мі-ка-ли? дамуы мен хали?аралы? тран-зиттік ?леуетіні? артуына берер берекесі ерекше болма?. ??р?а? айла??а ?ытай мем-лекеті тара-пынан тар танапты 3, ?аза?стан тарапынан ке? жо-ла?ти осынша теміржол ж-лісі тартылып, ?з-тіміз-дегі жыл-ди? шілде айында до?рші екі їв бір-бірімен ж?до ал-маса бас-тады. Сол ся?ти б?л ай-ма?та ??р-?а? айла?пен жап-сар-лас-ти-рып189 гектараума??а Ло—гіс-ти-ка-ли? орталы? жасалып, онда?и ?ой-маларда ми?так?ан тонна ж?до са?талып, сан тарап?а ж?-нел-тіледі. Сонымен ?атар 230 гек-тар жерге индустриялды? ай-ма? жасау?а ?азір орын так-йын—далуда. Я?ні, б?л еркін еко-номикалы? айма? ?уатты ?нді-ріс орындарыны? ?ркендеуіне де жол ашпа?. ??рылыс ж?-мис—тарына бастап?ыда жалпы 227 мільярд ті?ге ж?мсалатын бол-са, они? 150 мільярди ж-ке ін-вага-торлар есебінен ?арас-тырылады. Оси алып ??ри-лис-ти? б?рі айна-ласи екі-?ш жыл-так толы? ?уатында іске ?про-си-лып, м?нда ?азіргі бол-жам бо-йын-ша ми?так?ан адам?а жа-?а ж?-мис орни ашылма?ши. «Б—-зіс» ??рылыс компа-ня-си-ни? жиынжайында «Н?ркент бо-ла-ша?-ти? ?аласы» деген маз-м?н-так ?ткен ке?єсте «?аза?стан ті-міржолы»? президенті Ас-?ар Мамин «?ор-?ас — ши?ыс ?а?-паси» еркін еконо-микалы? ай-ма?ында 10 ми??а жуы? адам е?-бек етіп, 2020 жыл?а дейін 50 ми? адам жа?а ?ала?а ?оныс-та-натынын айтып ?тті. 2035 жыл?а дейін Н?ркентте 100 ми? адам т?ратын заманны? е? ози? ?л-гі-сінде салын?ан жас ?ала бій?термек.

Айма? ??рылысына ?азірді? ?зінде ?аза?станды? 20-дан ас-там ??рылыс компаниялары тар-ти-лып отыр. Ал ?стіміздегі жыл-ди? 19 ?азанынан бастап «He-wiett Pa-card», «Toyota», «DHL» та-?и бас?а так ?лемге танымал до?п-теген ком-паниялар ?з тауар-ла-рин оси жер-ден орта Азія мен Батыс Еуро-па?а таратпа?ши. Б?-лар негізінен ?лем елдеріне ози? ?лгідегі ж?іл, ауыр авто-?-ліктер, бас?а так ??-рив-?ылар са-татынын отандаста-рымыз жа?-си біледі. Ал А?Ш, Жа-пония ся?-ти шетелдіктер ?шін м?-хіт, ті-?ізбен ж?нелткен ж?гі Батыс Еу-ропа мен Орта Азія мем-ле-кет-теріне бір ай мерзімде ж?зіп жетсе, Батыс ?ытай — Батыс Еу-ропа тран-зиттік теміржолмен ж?до бар-жо?и 9 до?нде діттеген ж-ріне апа-ри-лади.

Пані?а бастал?ан ??рылыста ?азір «BI — Group», «Базис». «Kaz SMU -1997» ся?ти ірі ??рылыс ?йымдары ж?мис ат?арады. Айма?-та?и жалпы ??рылыс ж?-мыстарын ж?ргізуді (бас заходів-ді-гер) а?ылшын до?сіпкерлері ?ол?а ал?ан. ??рылысты? бас мердігірі «DP WQRLD» компаниясы.

З??и жылдары ?ор?ас пен Пенжім ауылдарыны? арасында пайда бол?ан «?ор?ас» шекара ма?и хали?аралы? ынты-ма?-тас-ти? орталы?s», «Алтынк?л» ха-ли-?ара-ли? теміржол бекеті, Н?р-кент ?а-ла-ши?и, мемлекеттік «Ж?-мыспен ?амту — 2020» ба?дар-ла-маси бойынша салын?ан т?р-?ин- ?йлер, б?рин елсіз жать?ан ??м—ди ш?лейт айма??а жан біті-ріп, до?ргенні? до?зін ?ызы?-ти-ру-ши еді. Міне, олар-ди? ?атарына бос жать?ан жер-лерге «?ор?ас — ши-?ыс ?а?-паси» еркін еконо-мі-ка-ли? айма? ??рылысы сыналап енгізіл-ді. Оси-ни? б?рі елімізді? еко-але-микалы? ?леуетін еселеп арт-ти-ру-мен ?атар, жер-гілікті хали?-ти? ?леуметтік жа?-дайын жа?-сар—ту?а ?лкен демеу болма?ши.

Облыс ?кімі російські-жол-ши-лар-?а арналып салын?ан Н?ркент ?а-лашы?ыны? ?су ба?ытымен та-нысты. ?алашы? іргесінен500 гектаржер б?лініп, «?ор?ас — ши-?ыс ?а?паси» еркін еконо-мі-кали? айма??а ?оныс-та-ну-ши-лар?а т?р-?ин ?йлер салынба?ши. Жиында оси т?р?ин ?ї кешеніні? бас жо-баси таныстырылды. Ке?єсте «Khor-gos Gateway» ЖШС бас ді-ректори Карл Гейсен?з?ї-леп, теміржол ар?ылы ха-ли?-ара-ли? ж?до та-си-малі з??и сегіз ай-так ?ш есе ?з-кенін, «??р?а? порт» ж?миси б?-дан ?рі жан-так-нып, ж?до тасы-малі ?ар-?ин-дай беретінін жеткізді. Сонымен ?а-тар ол биыл 100 адам ж?-мис-?а ?абылдап, оларды Ін-дияда про?s-тып, ?лемні? барлы? «??р-?а? порттарыны?» ж?ми-сымен та-ныстыр?анын, алда-?и жи-ли та-?и 200-ден астам жергілікті жас-тар ж?мис?а али-нып, шетел-дер-де?ытылатынын баяндап ?тті.

Облыс ?кімі Аманди? Баталов «?ор?ас — ши?ыс ?а?-па-си» еркін экономикалы? айма-?s-ни? ??рылыс басында?и сапарын а?-та?ан со?, аудан хал?ыны? бас-?а так тіршілік тынысымен таныс-ти. Облыс басшысы ?ткен жи-ли жер—гілікті ді?андар?а у берген?-десі бойынша Пенжім ауы-лын-так-?и №6 ж?не №1 ?ырманны? до?р—делі ж?н-деуден ?ткізіліп, ас-фальт-тал?анын до?рді. ?ырманда ж?гері ?сіретін ?ожалы?тарды? ж-тек-шілерімен ??гімелесті. Ж?-ге-рішілер ?здерін тол?андырып ж?рген біраз м?селелерді облыс ?кі-міне може-кіз-ді. Б?рин ?за? жыл-дар бойы куля-уашылы?ти? бас агрономи ?ыз-метін ат?ар?ан, білгір ж?геріші, е?бек ардагері А?заступник Марипов оси ауылда?и екі ?ырманды до?рделі ж?н-деу-ден ?т-кізуге до?мектескені ?шін обл-ыс ?кіміне ауылдас-тари-ни? ал-?s-син жеткізді. Сонымен ?атар ж?з-де-суді ж?гері ?сіруші ді?ан-дар-ди? ?ндірістік басти проб-ле-ма-лари егістік суаратын су жол-так-рин ?айта ж?ндеу, ж?гері д?нін кеп-тіретін зауыттар салу, ж?іл-дікпен берілетін ти?айт-?ыш-тар-ди? до?-ле-мін ?л?айту ся?ти ма-?ыз-ди м?-се-лелерді жеткізді.

?стіміздегі жылы жаркенттік ді?андар жалпы 25412 гектар-дан астам ал?ап?а ж?геріні? ?рт?рлі?рыптарын ?сірді. ?а-тар-так?и та-уар-ли ж?герімен бір-ге елімізді? солт?стік, ши?ыс ай-ма?-тарын т?-?ымымен ?амта-ма-сыз ететін ??ірде «дала аруы-ни?» элиталы? т?-?м-ди? т?р-ле-рі мовляв егілген бола-тин. Сон-дай ?уатты ?ожа-ли?-тар-ди? бірі, оси Пенжім ауил-ди? округін-дегі «?ожамбердиев. А.» ЖШ?. Про-лис басшысы атал?ан ?ожалы? ком-байндары ора? сал?ан ал?ап?а ке-ліп, егін жинау нау-?аныны? ба-рысымен танысты. Б?л ?ожа-ли? биыл 500 гектардан астам жерге ?атарда?и ж?гері?рып-тарын ?сі-ріпті. Ора? т?скен ал?ап-та?и ж?-ге-ріні? «Т?лпар» атты сміття—тини? гек-тарынан орта есеп-пен 10 тон-надан події?ти ж?гері жинал-?а-нын ?ожалы? агрономи Червоним-жан Гашимов облыс бас-шысына ма?-танышпен жеткізді.

Облыс басшысы Кішішы?ан ауылыны? іргесінде егін ора?и ?s-зу ?ар?ин ал?ан «Ернар» ЖШ? механизаторларына та ат басын б?рды. ?ожалы? т?ра?аси Тас?ин Жа-пар??л биыл сатып алып, нау-?ан?а ?ос?ан Ресейлік «Вік-тор» ком-байныны? ерек-ше-лігін баян-дади. Б?л техніка ал-?ап-тан ор?ан ж?гері події?ыны? бір-ден д?нін уатып жинайды. Пі-сіп-жетіліп, уатылып жинал?ан д?н ал?аптан бірден «крохмаль — сір-не» зауытына ж?нелтіледі. З?ї-тіп ?ожалы? е?беккерлерін ?ыр—ман?а тасып, з?рыптап, кеп-тіру ся?ти баси арти? ж?—тан ??т?арады. Д?н «крохмаль — сірне» зауытына 22 пайыз ыл?ал-дылы?пен ?ткі-зіліп, кептіру це-хин—так ??р?а-ти-лади.

Сапар з?ында Жаркент «крах—малий — сірне» зауытыны? биыл пайдалану?а берілген ж?-гері д?нін кептіру цехны? ж?—сымен танысып, зауыт е?-бек-керлері ?анша ж?гері д?нін ??-деп ??сататынын до?сіпорын бас-шысы Закір Кузиевтен?рап білді. Жалпы 9,5 мільйон євро?шасына салын?ан жа?а ??-рив-?и зауытты? ж?гері д?нін ?а-былдау ау?ымын ?л?айтпа?. ?ткен жылы б?л зауыт жар-кент-тік ді-?андардан 30 ми? тон-на «дала аруыны?» д?нін ?а—дап ??сатса, биыл б?л?р-сет-кіш екі есе ?спек. З?ї—тіп, б?л?сіп-орын—ни? ?нім ??-деу ау-?s-ми ке-?іп, про?ан ?про-сымша жан-жа?тан малий мен ??з?а ?уатты жем ізде-гендер ?атара до?бейіп, «так-ла ар-уыны?» д?нині з?ра-ныс ар-тып келеді.

Панфілов ауданы

Короткий опис статті: katani dp

Облыс ?кімі Аманди? Баталов ?зіні? Жаркент ??іріне келген іссапарын ?ткен д?йсенбіде та?ерте? «Ал-тынк?л» теміржол бекетінен бастады, — деп black ass nurse,nurse with big tits,black booty nurse,ass nurse,nurse tubes,chubby nurse,fat ass nurse,assnurse.com

Джерело: ОБЛЫС ?КІМІ «??Р?А? ПОРТ» АЙЛА?ЫНДА?И АУ?ЫМДЫ ІСПЕН ТАНЫСТЫ

Також ви можете прочитати