Функції фінансів . Theory of Money.ru

20.06.2016

Функції фінансів

Сутність фінансів проявляється в їх функціях. Фінанси виконують три основні :

накопичувальну (формування грошових фондів);

розподільну (використання грошових фондів);

Ці функції здійснюються фінансами одночасно.

Кожна фінансова операція означає розподіл суспільного продукту і національного доходу та контроль за цим розподілом.

З допомогою накопичувальної функції відбувається формування грошових фондів, без яких господарська діяльність суб’єктів неможлива. На рівні світових фінансових відносин ця функція проявляється в процесі формування фінансових фондів Міжнародного валютного фонду, на рівні державних фінансів подібний процес реалізується при формуванні дохідної частини бюджету, на рівні фінансів підприємств – при формуванні їх сумарної виручки.

Розподільна функція проявляється при розподілі національного доходу, коли відбувається створення так званих основних або первинних доходів. Їх сума дорівнює національному доходу. Основні доходи формуються при розподілі національного доходу серед учасників матеріального виробництва. Вони діляться на дві групи: перша група — зарплата робітників, службовців, доходи фермерів, селян, зайнятих у сфері матеріального виробництва; друга група — доходи підприємств сфери матеріального виробництва.

Сутність фінансів проявляється в їх функціях. Фінанси виконують дві основні функції: розподільну і контрольну .

Ці функції здійснюються фінансами одночасно. Кожна фінансова операція означає розподіл суспільного продукту і національного доходу та контроль за цим розподілом.

Однак первинні доходи ще не утворюють суспільних грошових фондів, достатніх для розвитку пріоритетних галузей народного господарства, забезпечення обороноздатності країни, задоволення матеріальних і культурних потреб населення. Необхідно подальший розподіл або перерозподіл національного доходу.

В результаті перерозподілу утворюються вторинні. або похідні доходи. До них відносяться доходи, отримані в галузях невиробничої сфери, податки (прибутковий податок з фізичних осіб та ін). Вторинні доходи служать для формування кінцевих пропорцій використання національного доходу.

Активно беручи участь у розподілі і перерозподілі національного доходу, фінанси сприяють трансформації пропорцій, що виникли при первинному розподілі національного доходу, в пропорції його кінцевого використання. Доходи, створювані в ході такого перерозподілу, повинні забезпечити відповідність між матеріальними і фінансовими ресурсами і, насамперед, між розміром грошових фондів і їх структурою, з одного боку, і обсягом та структурою засобів виробництва і предметів споживання — з іншого.

Перерозподіл національного доходу в Російській Федерації відбувається в інтересах структурної перебудови народного господарства, розвитку пріоритетних галузей економіки (сільського господарства, транспорту, енергетики, конверсії військового виробництва), на користь найменш забезпечених верств населення (пенсіонерів, студентів, самотніх та багатодітних матерів).

Таким чином, перерозподіл національного доходу відбувається між виробничої та невиробничої сферами народного господарства, галузями матеріального виробництва, окремими регіонами країни, формами власності, класами і соціальними групами населення. Кінцева мета розподілу і перерозподілу національного доходу і валового внутрішнього продукту (ВВП), що здійснюються за допомогою фінансів, полягає у розвитку продуктивних сил, створенні ринкових структур економіки, зміцненні держави. При цьому роль фінансів підпорядкована завданням підвищення матеріальної зацікавленості працівників і колективів підприємств.

Фінанси виконують також контрольну функцію.

Будучи інструментом формування та використання грошових доходів і фондів, вони об’єктивно відображають хід розподільного процесу. Контрольна функція проявляється в контролі за розподілом ВВП по відповідним фондам і витрачанням їх за цільовим призначенням.

В умовах переходу на ринкові відносини фінансовий контроль спрямований на забезпечення динамічного розвитку суспільного та приватного виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, всемірне поліпшення якості роботи у всіх ланках народного господарства. Він охоплює виробничу і невиробничу сфери, націлений на підвищення економічного стимулювання, раціональне та економне витрачання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів та природних багатств, скорочення непродуктивних витрат і втрат, припинення безгосподарності та марнотратства.

Одна з важливих завдань фінансового контролю — перевірка точного дотримання законодавства з фінансових питань, своєчасності і повноти виконання фінансових зобов’язань перед бюджетною системою, податковою службою, банками, а також взаємних зобов’язань підприємств і організацій за розрахунками і платежами.

Контрольна функція фінансів виявляється також через багатогранну діяльність фінансових органів. Працівники фінансової системи і податкової служби здійснюють фінансовий контроль у процесі фінансового планування, при виконанні дохідної та витратної частин бюджетної системи. В умовах розвитку ринкових відносин напрями контрольної роботи, форми і методи фінансового контролю істотно змінюються.

Розподільна і контрольна функції фінансів реалізуються через фінансовий механізм представляє собою частину господарського механізму. Фінансовий механізм включає сукупність організаційних форм фінансових відносин у народному господарстві, порядок формування та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, методи фінансового планування, форми управління фінансами і фінансовою системою, фінансове законодавство. В умовах поглиблення ринкових реформ застосовується якісно новий фінансовий механізм. Це стосується взаємовідносин підприємств і населення з бюджетною системою, позабюджетними фондами, органами майнового і особистого страхування та ін

Кількісне вплив фінансового механізму виражається через обсяг і пропорції мобілізації суб’єктами господарювання та органами влади фінансових ресурсів і їх розподіл між сферами і ланками фінансової системи держави.

Якісне вплив фінансового механізму проявляється за допомогою таких методів організації фінансових відносин, які дозволяють розглядати їх в якості стимулів розвитку суб’єктів господарювання. До таких елементів фінансового механізму відноситься зниження податкових ставок, встановлення граничного розміру бюджетного дефіциту, порядок застосування різних фінансових санкцій і т. д.

Короткий опис статті: функції фінансів Сутність фінансів проявляється в їх функціях. Фінанси виконують три основні функції:

Джерело: Функції фінансів | Theory of Money.ru

Також ви можете прочитати