Дебет-Кредит № 01. Не всякий позику фінансовий кредит

15.06.2016

Не всякий позику — фінансовий кредит

Неоднозначною є позиція компетентних органів щодо права юросіб, які не мають статусу фінансових установ, укладати договори позики. Ця тема на сторінках журналу розглядалася неодноразово. Однак і в самій проблемі віднесення тих чи інших госпоперацій до категорії фінансових послуг з часом з’являються нові нюанси, що значною мірою пов’язано зі спробами Держпідприємництва сказати своє слово з цього питання. Одна з таких спроб втілена в листі-роз’ясненні від 17.11.2006 р. №8287. Наш коментар та поради читайте нижче.

Думку Держфінпослуг

Держфінпослуг відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону №2664 1 наділена повноваженнями вирішувати юрособам, які за правовим статусом не є фінансовими установами, надавати окремі фінансові послуги. Природно, що Держфінпослуг найбільш активна в віднесення господарських операцій до категорії фінансових послуг, а точніше — у їх трактуванні як таких.

1 Закон України від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ «ПРО фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Позиція Держфінпослуг щодо права суб’єктів господарювання надавати кошти у позику відображена в численних листах цього органу влади. Однак, як відомо, листи не мають сили нормативного акту. Документом, що має таку силу, є Розпорядження Держфінпослуг №5555, у п. 1 якого зазначено: «Юридичні особи — суб’єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, надають фінансові послуги з надання коштів у позику (крім на умовах фінансового кредиту) та поручительств відповідно до вимог цивільного законодавства та з урахуванням вимог законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». 1

1 Розпорядження Держфінпослуг від 31.03.2006 р. №5555 «Про можливість надання юридичними особами-суб’єктами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств».

Отже, попередньо робимо висновки, що Держфінпослуг:

1) все ж кваліфікує позику (як «відсоток», так і безвідсотковий) як фінансову послугу;

2) визнає за юридичними особами-суб’єктами, що не мають статусу фінансової установи, право надавати кошти у позику (крім на умовах фінансового кредиту).

Думку Держпідприємництва

Держпідприємництво в листі, що коментується, спробував довести, що чинне законодавство допускає можливість надання юрособами, які не мають статусу фінансових установ, позик з нарахуванням відсотків на суму позики. Така позиція ґрунтується на розмежуванні «відсоткового» позики та фінансового кредиту. Аргументація Держпідприємництва наступна:

1) відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону №2664 «фінансова послуга — це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів»;

2) у відповідності зі ст. 4 Закону до складу фінансових послуг належить надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. При цьому фінансовий кредит характеризується в Законі (п. 3 ч. 1 ст. 1) як кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під процент;

3) відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за статусом не є фінансовими установами, визначаються законами;

4) можливість надання юридичними особами процентного грошової позики за рахунок залучених від інших осіб грошових коштів обмежена в ч. 3 ст. 5 Закону, згідно з якою таку операцію може здійснювати тільки фінансова установа зі статусом кредитної установи;

5) можливість надання процентної грошової позики за рахунок власних коштів юрособами визначається ЦКУ, в §1 гол. 71 якого йдеться про можливість надання таких позик без обмеження кола осіб-позикодавців;

6) операції з надання позики та кредиту, врегульовані відповідно §1 і §2 гол. 71 ЦКУ, відрізняються як по колу суб’єктів, колі об’єктів, так і за умовами надання грошових коштів та статусу цих коштів. А отже, чинне законодавство дозволяє юрособам, що не є фінансовими установами, надавати відсоткові грошові позики за рахунок власних коштів. Така операція не буде вважатися кредитом.

Коментоване роз’яснення Держпідприємництва не має сили нормативного акту, а є лише оприлюдненням думки органу державної влади з проблемного питання застосування і реалізації правових норм. Безсумнівно, Держфінпослуг не поділяти думки Держпідприємництва. Один з аргументів «проти» може полягати в тому, що в контексті Закону №2664 поняття «фінансовий кредит» ширше, ніж кредитні операції банківських та інших кредитних установ. І така позиція не позбавлена логіки.

Комерційний кредит — фінпослуга?

Незважаючи на те що ст. 1057 ЦКУ (про комерційному кредиті) розміщена в гол. 71 Кодексу («Позика. Кредит. Банківський вклад»), комерційний кредит не є позикою або кредитом в їх власному значенні, а лише специфічною формою виконання грошових зобов’язань, до якої застосовуються загальні правила про позику. Тобто комерційний кредит можна поставити в один ряд з операціями, передбаченими в п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону №2664. Не підпадає комерційний кредит під визначення фінансових послуг, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону? Вважаємо, що немає (але за умови, що договір не передбачає сплату боржником відсотків за комерційний кредит). У листі від 06.10.2005 р. №8345/07-11 Держфінпослуг вказала, що надання комерційного кредиту може бути віднесено до фінансової послуги, якщо така операція буде відповідати критеріям, визначеним у п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону №2664.

Наш рада

Вільно можна укладати договори позики, якщо на суму позики не нараховуються відсотки, і договори, що передбачають виконання грошових зобов’язань на умовах комерційного кредиту, якщо це не передбачає отримання прибутку (нарахування відсотків).

Слід пам’ятати, що питання надання позик з нарахуванням відсотків на суму позики 1. а також оплата на умовах комерційного кредиту з нарахуванням відсотків однозначного законодавчого рішення не отримали і ставлення компетентних органів до таких операцій, якщо вони здійснюються юридичними особами без набуття ними статусу фінансових установ, швидше негативне, ніж позитивне.

1 Як випливає зі ст. 1048 ЦКУ, договір позики є оплатним («процентним») по замовчуванню (за деякими винятками, які визначені у ч. 2 цієї статті), тобто якщо в договорі немає однозначної вказівки на те, що відсотки на суму позики не нараховуються, такий договір буде вважатися «процентним». У такому разі розмір відсотків визначається на рівні облікової ставки Нацбанку.

Можливість надання позик юрособами (думка Держфінпослуг)*

Не дозволено надавати

«Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» поворотною фінансовою допомогою, зокрема, визначені суми грошових коштів, переданих платнику податку у користування на визначений строк відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами, тобто по суті операція з надання поворотної фінансової допомоги є позикою.

відповідно До статті 1046 Цивільного кодексу України за договором позики позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики), тобто договір позики підпадає під всі ознаки фінансової послуги, зокрема, він забезпечує збереження реальної вартості фінансових активів» (Лист від 27.07.2004 р. №3910/11-8)

«Згідно з пунктом 5 частини першої статті 1 Закону фінансовою послугою є операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Статтею 4 цього Закону надання позик, гарантій та поручительств віднесено до фінансових послуг.

Чинними законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, можливість та порядок здійснення діяльності з надання позик та поручительств юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, не визначені» (Лист від 21.02.2006 р. №1466/11-8)

Дозволено надавати

«Щодо послуг позики та поруки законодавством України не встановлено обмеження кола осіб, що мають право надавати вказані послуги. » (Лист від 14.02.2005 р. №1034/11-6)

«. в рамках чинного законодавства надавати кошти у позику на умовах фінансового кредиту, а саме на визначений строк і під відсоток, мають можливість лише банки або інші фінансові установи» (Лист від 26.07.2006 р. №644/11-3)

* Представлені фрагменти деяких листів Держфінпослуг, в яких відображена позиція Комісії щодо можливості надання позик юрособами, — як на платній (з нарахуванням відсотків), так і на безкоштовній основі. У різних листах простежуються різні позиції щодо одного і того ж питання.

Дмитро ГАРНИЙ, «Дебет-Кредит»

Короткий опис статті: фінансовий кредит ВСЕ для бухгалтерів, підприємців, юристів, кадровиків. Новини та аналітика від редакції ДЕБЕТУ-КРЕДИТУ. Форуми, журнал, вебінари, бланки, календарі

Джерело: Дебет-Кредит № 01 :: Не всякий позику — фінансовий кредит

Також ви можете прочитати