1. Поняття фінансів та фінансової системи.: Фінанси-це система

15.06.2016

1. Поняття фінансів та фінансової системи.

Фінанси – це система економічних відносин щодо утворення, розподілу та використанню фондів грошових коштів в процесі розподілу і перерозподілу ВВП (ВНД). В економічному житті суспільства постійно виникають різноманітні фінансові відносини, в тому числі між:

— державою і підприємствами (організаціями) у формі сплати податків до бюджету, відрахувань у різні фонди, надання пільг, застосування санкцій;

— підприємствами і організаціями з приводу укладення господарських договорів, сплати пені, штрафів, неустойок, премій;

— державою і окремими громадянами при сплаті податків, страхових платежів, отриманні пенсій, допомог, стипендій;

— окремими ланками бюджетної системи;

— державами при отриманні позик.

Фінанси виступають у грошовій формі, але не всі грошові відносини належать до фінансових. Для фінансів характерний розподільний характер відносин, що означає відсутність еквівалентного обміну, що має місце при купівлі-продажу товарів. Фінанси володіють такою ознакою, за якою їх можна безпомилково виділити серед інших грошових відносин: вони завжди опосередковані правовими актами, що регулюють грошові відносини.

Сутність фінансів проявляється в їх функціях, тобто в тій «роботі», яку вони виконують:

1.Акумулююча функція полягає у створенні матеріальної основи функціонування держави, як органу влади.

2. Розподільча функція проявляється в забезпеченні суб’єктів господарювання необхідними фінансовими ресурсами; при розподілі і перерозподілі національного доходу формуються доходи в матеріальній і нематеріальній сферах виробництва.

3. Стабілізаційна полягає в тому, що держава з допомогою системи фінансових важелів (податків, державних витрат, трансфертів і т. д.) може впливати на розвиток підприємств і цілих галузей в потрібному суспільству напрямку.

4. Контрольна функція полягає в тому, що за допомогою фінансових важелів держава здійснює контроль за діяльністю господарюючих суб’єктів (контролює їх фінансову спроможність).

Фінансова система — це форма організації фінансових відносин у межах національної економіки.

Вона включає в себе такі ланки:

— державні фінанси, в тому числі муніципальні фінанси;

— фінанси господарюючих суб’єктів (підприємств та організацій);

— фінанси населення.

Державні і муніципальні фінанси охоплюють ту частину грошових відносин з приводу розподілу і перерозподілу ВВП, яка акумулюється в руках органів державної влади і місцевого самоврядування для покриття витрат, необхідних для виконання державою та муніципалітетами своїх функцій. Найважливішими елементами в системі державних фінансів є бюджети різних рівнів (докладніше про це у розділі 2), державні позабюджетні фонди соціального та економічного призначення, які використовуються для соціального захисту громадян та розвитку економіки. Виділення таких фондів в якості окремих ланок фінансової системи обумовлено необхідністю забезпечення гарантій цільове використання грошових коштів, що формуються головним чином за рахунок обов’язкових цільових відрахувань. До складу державних позабюджетних фондів в нашій країні входять: Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ, Федеральний і територіальні фонди обов’язкового медичного страхування РФ.

Фінанси підприємств являють собою сукупність грошових відносин, пов’язаних з формуванням і розподілом грошових доходів і накопичень та їх використання на різні цілі: виконання зобов’язань перед державою та власними працівниками банківською системою. Ці відносини виражаються в податках, фінансування витрат по соціальному обслуговуванню і матеріального стимулювання працівників, виплати дивідендів, орендної плати та ін Фінанси підприємств є провідною ланкою фінансової системи, оскільки саме на рівні підприємств відбувається формування джерел фінансових ресурсів держави і населення.

Фінанси населення пов’язані з формуванням доходів громадян і використанням їх на поточні витрати, придбання майна, створення фінансового портфеля.

Всі ланки фінансової системи тісно взаємопов’язані між собою і постійно взаємодіють. Центральною ланкою фінансової системи є державний бюджет.

Короткий опис статті: фінанси це 1. Поняття фінансів та фінансової системи.: Фінанси – це система економічних відносин щодо утворення, розподілу та використанню фондів грошових коштів в процесі розподілу і перерозподілу ВВП (ВНД). В економічному житті суспільства постійно виникають різноманітні фінансові … — — 1. Поняття фінансів та фінансової системи.: Фінанси – це система економічних відносин щодо утворення,

Джерело: 1. Поняття фінансів та фінансової системи.: Фінанси – це система економічних відносин щодо утворення,

Також ви можете прочитати