9.4. Сучасна теорія попиту на гроші, Фінанси, грошовий обіг і кредит

04.10.2014

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Сучасна грошова теорія являє собою кейнсіансько-неокласичний синтез, який включає загальні для обох теорій елементи і досягнення сучасної наукової думки.

Сучасна теорія попиту на гроші має ряд відмітних особливостей.

1. Сучасна теорія попиту на гроші розглядає більш широкий діапазон активів, ніж безвідсоткове зберігання грошей і довгострокові облігації. В даний час вкладники можуть мати портфелі як із приносять відсотки формами грошей (наприклад, нау-рахунки), так і з безпроцентними формами (готівкові гроші і вклади до запитання). На додаток вони можуть володіти заощадженнями, строковими депозитами, короткостроковими цінними паперами уряду, облігаціями та акціями корпорацій, нерухомістю, товарами тривалого користування.

При цьому все, що впливає на перевагу володіння яким-небудь з вищеназваних активів щодо грошей, може вплинути на величину попиту на гроші.

2. Сучасна теорія відкидає поділ попиту на гроші на основі мотивів обережності, трансакційного і спекулятивного мотивів. Процентна ставка впливає на попит на гроші лише внаслідок того, що норма відсотка являє собою альтернативну вартість зберігання грошей.

3. Сучасна теорія розглядає багатство як один із визначальних чинників попиту на гроші. При збільшенні багатства індивіда, він, ймовірно, захоче збільшення кожного з типів належить йому багатства, включаючи й гроші.

4. Сучасна теорія розглядає й інші фактори, що впливають на бажання господарюючих агентів віддати перевагу ліквідний

портфель. Наприклад, таким фактором можуть бути зміни в очікуваннях. При песимістичному прогнозі на майбутню кон’юнктуру розмір попиту на гроші має тенденцію до зростання, а при оптимістичному — віддасть перевагу інші види активів.

5. Сучасна теорія попиту на гроші враховує наявність інфляції. Ця теорія чітко розмежовує такі поняття, як реальний та номінальний доход, реальну та номінальну норму відсотка, реальний і номінальний розміри грошової маси.

Ріст номінального національного доходу (національного продукту) може бути викликаний зростанням рівня цін при фіксованому реальному національному доході (продукті) або певним симбіозом цих двох явищ. У будь-якому випадку зміни в номінальному національному доході вплинуть на величину попиту на гроші. Тому при обговоренні взаємного зв’язку між випуском продукції і попитом на гроші необхідно враховувати рівень цін. Це можна здійснити, наприклад, шляхом ділення номінального національного продукту і кількості грошей в обігу на індекс рівня цін. У результаті зміна рівня цін за інших рівних умов, не впливає на передбачуваний попит на реальні грошові залишки.

Зміна рівня цін необхідно враховувати і при аналізі зв’язку норми відсотка за активами, які господарюючі агенти тримають у своїх портфелях як альтернативу грошам, і попитом на гроші. В ідеальному випадку, коли немає інфляції, норма відсотка — дохід від активів, які можна зберігати в якості альтернативи грошам.

Норма відсотка визначає альтернативну вартість зберігання не приносять відсотків готівкових грошей і еквівалентна насолоди від переваг ліквідності портфеля: чим вище норма відсотка на альтернативні грошам активи, тим вище їх альтернативна вартість і нижче величина попиту на гроші.

В реальному світі існує інфляція, підриває корисність грошей як засобу заощадження, оскільки реальний обсяг товарів і послуг, які можна придбати за певну кількість не приносять відсотки готівкових грошей, падає з темпом, рівним темпу зростання рівня цін. Тому реальна норма відсотка на альтернативні грошам активи являє собою не всю альтернативну вартість зберігання не приносить відсотків готівки. Додаткової альтернативною вартістю є темп зростання інфляції. А сума цих величин являє собою очікувану номінальну норму відсотка.

6-342

В результаті функцію попиту на гроші можна представити у вигляді функціональної залежності величини попиту на номінальні грошові залишки від номінальних національного доходу і норми відсотка.

Необхідно відзначити, що швидкість обігу грошей як змінна, що визначає величину попиту на гроші, не зникає. З рівняння

V=PVIMD

слід, що Кесть відношення номінального національного доходу до величини передбачуваного попиту на гроші.

У сучасному трактуванні поняття попиту на гроші швидкість обігу грошей є змінною, залежною від номінальної норми відсотка. По мірі того, як ми рухаємося по кривій попиту на гроші (остання має від’ємний нахил виходячи із загального закону попиту), V падає пропорційно зменшенню номінальної норми відсотка і зростає з ростом номінальної норми відсотка.

Короткий зміст статті: 9.4. Сучасна теорія попиту на гроші — Фінанси, грошовий обіг і кредит 9.4. Сучасна теорія попиту на гроші — Фінанси, грошовий обіг і кредит підручник з економіки економічні знання іспит економіка курсова диплом реферат кредит на гроші

Джерело: 9.4. Сучасна теорія попиту на гроші — Фінанси, грошовий обіг і кредит

Також ви можете прочитати